Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

18. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből, és Saul kezéből.
2Sám 22:1 2Sám 22:2


2. vers

És monda: Szeretlek Uram, én erősségem!


3. vers

Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem.
Zsid 2:13


4. vers

Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.
Zsolt 66:17 Zsolt 66:19


5. vers

Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem.
Zsolt 116:3 1Sám 19:10 1Sám 19:12 1Sám 23:26 2Sám 21:15 2Sám 21:17


6. vers

A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem.


7. vers

Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam; szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe.
Zsolt 16:8


8. vers

Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai inogtak; és megindultak, mert haragra gyúlt.
Bir 5:4 Bir 5:5


9. vers

Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő tűz; izzó szén gerjedt belőle.
Zsid 12:29


10. vers

Lehajtotta az eget és leszállt, és homály volt lábai alatt.
Ésa 19:1


11. vers

Kérubon haladt és röpült, és a szelek szárnyain suhant.
2Móz 15:18 2Móz 15:22 Zsolt 104:4


12. vers

A sötétséget tette rejtekhelyévé; sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek.
Ésa 50:3


13. vers

Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és eleven szén.
2Móz 24:17 Zsolt 97:3 Zsolt 97:4


14. vers

És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső hullt és eleven szén.
1Sám 7:10 Józs 10:11


15. vers

És kibocsátá nyilait és elszéleszté azokat, villámokat szórt és megháborította azokat.
Bir 5:20


16. vers

És meglátszottak a vizek medrei s megmutatkoztak a világ fundamentomai; a te feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének fuvásától.


17. vers

Lenyúlt a magasból és felvett engem; kivont engem nagy vizekből.
1Sám 22:17 Zsolt 69:15 Jób 22:11


18. vers

Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, a kik hatalmasabbak voltak nálamnál.
1Sám 24:15


19. vers

Rám jöttek veszedelmem napján; de az Úr volt az én támaszom.
1Sám 23:26 1Sám 23:28 Zsolt 19:10 Zsolt 19:12


20. vers

És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.


21. vers

Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem;
Zsolt 7:9 2Sám 22:21 2Sám 22:25


22. vers

Mert megőriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől.
1Kir 9:4 1Kir 11:33


23. vers

Mert minden ítélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól.
5Móz 17:19 5Móz 17:20 1Kir 3:14 1Kir 3:19 1Kir 9:4


24. vers

És tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől.
1Kir 9:4 1Kir 15:5 1Sám 25:22 1Sám 25:23


25. vers

És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága szerint, a mi szemei előtt van.
Zsolt 18:23 Zsolt 18:24


26. vers

Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy.
Mát 5:7


27. vers

A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz visszás vagy.
3Móz 26:23 3Móz 26:24


28. vers

Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevély szemeket megalázod;
Ésa 2:11 Péld 29:23


29. vers

Mert te gyujtod meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet.
Zsolt 132:17 Zsolt 97:11 Zsolt 112:4


30. vers

Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom.
Zsolt 60:8 Zsolt 60:12 2Sám 22:30


31. vers

Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne.
Zsolt 19:8 2Sám 22:31 Zsolt 12:7 Péld 18:10


32. vers

Mert kicsoda Isten az Úron kivül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?
2Sám 22:32


33. vers

Az Isten, a ki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat:
Zsolt 144:1 Zsolt 144:2


34. vers

Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem.
2Sám 22:34


35. vers

Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat.
1Sám 17:4 1Sám 17:7 1Sám 17:14 1Sám 17:50


36. vers

És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem.
2Sám 5:10 2Sám 8:13 2Sám 8:14


37. vers

Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.


38. vers

Üldözöm ellenségeimet és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem semmisültek.
2Sám 10:19 2Sám 12:29 2Sám 12:31


39. vers

Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak.


40. vers

Mert te öveztél fel engem erővel a harczra, alám görbeszted az ellenem felkelőket.


41. vers

És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én gyűlölőimet elpusztíthattam.
1Sám 20:15 2Sám 10:19 2Sám 12:29 2Sám 12:31


42. vers

Kiáltottak, de nem volt szabadító, az Úrhoz és nem felelt nékik.
1Sám 28:6 1Sám 28:15 1Sám 28:18


43. vers

És apróra törtem őket, a milyen a szél elé való por, és megtapodtam őket mint utcza sarát.
Zsolt 83:11


44. vers

Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól; nemzetek fejévé tettél engem; oly nép szolgál nékem, a melyet nem ismertem.
2Sám 18:5 2Sám 18:7 2Sám 22:44


45. vers

A mint hall a fülök, engedelmeskednek, és idegenek is hizelegnek nékem.
2Sám 8:9 2Sám 8:10


46. vers

Az idegenek elepedtek, és reszketve jőnek elő zárt helyeikből.
2Sám 8:12 2Sám 8:13


47. vers

Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!
5Móz 32:15


48. vers

Az Isten, a ki bosszút áll értem, és népeket hajlít alám;
2Sám 22:48


49. vers

A ki megment engem ellenségeimtől. Még az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem, az erőszakos embertől megszabadítasz engem.
Zsolt 18:44 Zsolt 27:6


50. vers

Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.
Zsolt 60:8 Zsolt 60:10 Zsolt 60:11 Róm 15:9


51. vers

Nagy segítséget ád az ő királyának és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké.
2Sám 7:13 2Sám 7:16 2Sám 23:2 2Sám 23:5A Szent Biblia könyvei