Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

31. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.


2. vers

Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem.
Zsolt 22:6 Zsolt 71:1


3. vers

Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem.
Zsolt 71:3 Péld 18:10


4. vers

Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet.
Zsolt 25:11


5. vers

Ments ki engem a hálóból, a melyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erősségem.


6. vers

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.


7. vers

Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én.


8. vers

Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, a miért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet;


9. vers

És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, sőt tágas térre állatod lábaimat.


10. vers

Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem.
Jób 17:6 Zsolt 6:8


11. vers

Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim; bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim.


12. vers

Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerőseimnek félelmévé; a kik az utczán látnak, elfutnak tőlem.


13. vers

Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény.


14. vers

Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, a mint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet.


15. vers

De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.
Zsolt 22:11


16. vers

Életem ideje kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől.
Jób 14:5


17. vers

Világosítsd meg orczádat a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból.
Zsolt 4:7


18. vers

Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba.
Zsolt 6:11


19. vers

A hazug ajkak némuljanak el, a melyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.
Péld 14:3 Zsolt 52:3 Zsolt 52:4


20. vers

Mily bőséges a te jóságod, a melyet fentartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt.
Ésa 64:1 1Kor 2:9


21. vers

Elrejted őket a te orczádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől.
Zsolt 27:5 Zsolt 52:3 Zsolt 52:5


22. vers

Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!


23. vers

Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elől; de mégis, meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád.
Ésa 38:11 Ésa 38:12


24. vers

Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek!
Zsolt 34:10 Róm 2:6 Róm 2:9


25. vers

Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!
Zsolt 27:4A Szent Biblia könyvei