Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

106. zsoltár1. vers

Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.
Zsolt 107:1 1Krón 16:7


2. vers

Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit? és jelenthetné ki minden dicsőségét?
Zsolt 105:27 Zsolt 105:41


3. vers

Boldog, a ki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben.
5Móz 27:1 5Móz 27:14


4. vers

Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért; jőjj el hozzám szabadításoddal,


5. vers

Hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében; hogy dicsekedjem a te örökségeddel!


6. vers

Vétkeztünk atyáinkkal együtt; bűnösök, gonoszok valánk.


7. vers

Atyáink nem értették meg Égyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem daczoskodtak a tengernél, a veres tengernél.
2Móz 14:11 2Móz 14:12


8. vers

De ő megsegíté őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét.
Ésa 48:9 Ezék 20:22


9. vers

Rákiálta a veres tengerre és kiszáradt, s úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon.
2Móz 14:21 2Móz 14:22


10. vers

És kisegíté őket a gyűlölő kezéből; kimentette őket ellenség kezéből.
2Móz 14:8 2Móz 14:23 2Móz 14:28


11. vers

Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük.
2Móz 14:28


12. vers

És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét.
2Móz 15:1 2Móz 15:21


13. vers

Hirtelen elfeledék cselekedeteit; nem várák az ő tanácsát!
2Móz 15:24 2Móz 17:2


14. vers

Epekedés epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon.
4Móz 11:4 1Kor 10:6


15. vers

És megadá nékik, a mit kivántak; és ösztövérséget bocsáta lelkökbe.
4Móz 11:31 4Móz 11:32


16. vers

És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje, Áron ellen.
4Móz 16:2 4Móz 16:3 4Móz 16:13 3Móz 21:8


17. vers

Megnyilt a föld és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét.
4Móz 16:32


18. vers

És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeté el a gonoszokat.
4Móz 16:35


19. vers

Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt.
2Móz 32:4 2Móz 32:6


20. vers

Felcserélték az ő dicsőségöket: ökörnek képével, a mely füvet eszik.


21. vers

Elfeledkezének Istenről, szabadítójokról, a ki nagy dolgokat művelt Égyiptomban,


22. vers

Csodákat a Khám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett.
1Krón 1:8 Zsolt 106:9 Zsolt 106:11


23. vers

Gondolta, hogy kipusztítja őket; de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket.
4Móz 14:11 4Móz 14:20


24. vers

És becsmérelték a kivánatos földet, nem hittek az ő igéretének.
4Móz 14:2 4Móz 14:4


25. vers

És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára.


26. vers

De ő felemelé kezét reájok, hogy lesújtsa őket a pusztában;
4Móz 14:11 4Móz 14:12


27. vers

S hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban.
Ezék 20:23 Ezék 20:26


28. vers

Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait.
4Móz 25:3 4Móz 25:9


29. vers

És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult reájok a csapás.
4Móz 25:4 4Móz 25:9


30. vers

Ekkor felállott Fineás és ítélt; és a csapásnak vége lőn.


31. vers

És igazságul tulajdoníttaték néki firól-fira mindörökké.
4Móz 25:7 4Móz 25:12 4Móz 25:13 1Sám 2:30 1Sám 2:33


32. vers

Megharagíták a Meribáh vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattok,
4Móz 20:8 4Móz 20:11 4Móz 20:12


33. vers

Mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival.


34. vers

Nem irtották ki a népeket sem, a mint utasította őket az Úr.
5Móz 7:1 5Móz 7:2


35. vers

Sőt összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket.
Bir 3:5


36. vers

És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré levének azok reájok.


37. vers

És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek,
Ezék 16:20 Ezék 16:21 2Kir 16:3 2Kir 17:17


38. vers

És ártatlan vért ontának: fiaik és leányaik vérét, a kiket Kanaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel.


39. vers

És tisztátalanokká lőnek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben.
Bir 2:13 Bir 10:18 Bir 10:19


40. vers

De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megútálta az ő örökségét.
Zsolt 78:79


41. vers

És odaadá őket pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtok.
Bir 2:13 Bir 2:15


42. vers

És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt!


43. vers

Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe.
Bir 2:16 Bir 2:18 Jer 15:6


44. vers

De reájok tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatá rimánkodásukat;


45. vers

És megemlékezett velök kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődék.
5Móz 30:1 5Móz 30:5


46. vers

És könyörületességre indítá irántok mindazokat, a kik őket fogva elvivék.
2Kir 25:27 2Kir 25:30


47. vers

Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel.
1Krón 16:35


48. vers

Áldott legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: Ámen. Dicsérjétek az Urat.A Szent Biblia könyvei