Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele

15. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
Róm 14:1 Gal 6:1


2. vers

Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.
1Kor 10:24 1Kor 10:33


3. vers

Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.
Zsolt 69:8 Zsolt 69:10


4. vers

Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.


5. vers

A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:
Fil 2:2 Fil 3:15 Fil 3:16


6. vers

Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.


7. vers

Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.


8. vers

Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit;
Csel 3:26 1Móz 22:18


9. vers

A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, a mint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.
2Sám 22:50


10. vers

És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az ő népével együtt.
5Móz 32:43


11. vers

És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek.
Zsolt 117:1


12. vers

És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; ő benne reménykednek a pogányok.
Ésa 11:1 Ésa 11:10


13. vers

A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.


14. vers

Meg vagyok pedig győződve atyámfiai én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni.
2Pét 1:12


15. vers

Bátorságosabban írtam pedig néktek atyámfiai, részben, mintegy emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által,


16. vers

Hogy legyetek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangyéliomában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Lélek által megszentelt.
Róm 11:13


17. vers

Van azért mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban.


18. vers

Mert nem merek szólni semmiről, a mit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel.


19. vers

Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangyéliomát.
2Kor 12:12


20. vers

Ekképen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangyéliomot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek:
2Kor 10:15 2Kor 10:16


21. vers

Hanem a mint meg van írva: A kiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják; és a kik nem hallották, megértik.
Ésa 52:15


22. vers

Annakokáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben.


23. vers

Most pedig, mivelhogy nincs már helyem e tartományokban, vágyódván pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok:


24. vers

Ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek.


25. vers

Most pedig megyek Jeruzsálembe, szolgálván a szenteknek.
Csel 19:21


26. vers

Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak.
1Kor 16:3 1Kor 16:4


27. vers

Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni a testiekben.
Eféz 3:5 Eféz 3:6 1Kor 9:11


28. vers

Ezt azért ha majd elvégezem, és nékik e gyümölcsöt átadom, elmegyek közöttetek által Hispániába.


29. vers

Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangyélioma áldásának teljességével megyek.


30. vers

Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt,
2Kor 1:11 Eféz 6:18 Eféz 6:19


31. vers

Hogy szabaduljak meg azoktól, a kik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt;


32. vers

Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak.
Jak 4:15


33. vers

A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan ti veletek! Ámen.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei