Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

7. zsoltár1. vers

Dávid siggajonja, a melyet az Úrhoz énekelt a Benjáminita Kús beszéde miatt.
2Sám 16:5 2Sám 16:11


2. vers

Én Uram Istenem, benned bízom; oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem,


3. vers

Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító.
Zsolt 10:9


4. vers

Én Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben.


5. vers

Ha gonoszszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet:
Jób 31:7 Jób 31:8


6. vers

Akkor ellenség üldözze lelkemet s érje el és tapodja földre az én életemet, és sujtsa porba az én dicsőségemet. Szela.


7. vers

Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen; serkenj fel mellettem, te, a ki parancsoltál ítéletet!
Zsolt 44:24 Zsolt 142:8


8. vers

És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettök térj vissza a magasságba.


9. vers

Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint!
1Móz 18:25 Zsolt 18:21 Zsolt 18:25


10. vers

Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket.
Jer 11:20 Jel 2:23


11. vers

Az én paizsom az Istennél van, a ki megszabadítja az igazszívűeket.
Zsolt 9:5


12. vers

Isten igaz biró; és olyan Isten, a ki mindennap haragszik.


13. vers

Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja és felkészíti azt.
5Móz 32:41 Siral 2:4


14. vers

Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait.


15. vers

Ímé, álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül.
Jób 15:35 Ésa 59:4


16. vers

Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik a verembe, a mit csinált.
Péld 5:22 Zsolt 9:16


17. vers

Forduljon vissza fejére az, a mit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága.


18. vers

Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének.
Zsolt 9:5 Zsolt 9:7 Zsolt 18:21 Zsolt 18:28A Szent Biblia könyvei