Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai.


2. vers

És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:


3. vers

Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
Luk 6:20 Ésa 57:15


4. vers

Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
Zsolt 126:5 Ésa 61:2 Jel 7:17


5. vers

Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
Zsolt 37:11


6. vers

Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
Luk 6:21


7. vers

Boldogok, az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
Jak 2:13


8. vers

Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
Zsolt 51:12 1Ján 3:2 1Ján 3:3


9. vers

Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
Zsid 12:14


10. vers

Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
1Pét 3:14


11. vers

Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek és érettem.
1Pét 4:14


12. vers

Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.
Jak 5:10 Zsid 11:33 Zsid 11:38


13. vers

Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
Márk 9:50 Luk 14:34 Luk 14:35


14. vers

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
Ján 8:12


15. vers

Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
Márk 4:21 Luk 8:16 Luk 11:33


16. vers

Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
Eféz 5:8 Eféz 5:9 1Pét 2:12


17. vers

Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
Mát 3:15 Róm 3:31 Róm 10:4


18. vers

Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
Luk 16:17 Luk 21:33


19. vers

Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
Jak 2:10


20. vers

Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.


21. vers

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre.
2Móz 20:13 2Móz 21:12 3Móz 24:17 5Móz 17:8


22. vers

Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.
1Ján 3:15


23. vers

Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:


24. vers

Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
Márk 11:25


25. vers

Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.
Mát 6:14 Mát 6:15 Mát 18:35 Luk 12:58 Luk 12:59


26. vers

Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.


27. vers

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
2Móz 20:14


28. vers

Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
Jób 31:1 2Pét 2:14


29. vers

Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
Mát 18:8 Mát 18:9 Márk 9:43 Márk 9:47 Kol 3:5


30. vers

És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.


31. vers

Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.
Mát 19:3 Mát 19:9 5Móz 24:1


32. vers

Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.
Márk 10:11 Márk 10:12 Luk 16:18 1Kor 7:10 1Kor 7:11


33. vers

Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.
2Móz 20:7 3Móz 19:12 4Móz 30:3


34. vers

Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke;
Mát 23:16 Mát 23:22 Ésa 66:1 Csel 7:49


35. vers

Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;
Zsolt 48:3


36. vers

Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;


37. vers

Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
2Kor 1:17 Jak 5:12


38. vers

Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
3Móz 24:19 3Móz 24:20


39. vers

Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is.
Ján 18:22 Ján 18:23 3Móz 19:18


40. vers

És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
1Kor 6:7


41. vers

És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.


42. vers

A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.


43. vers

Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.
3Móz 19:18


44. vers

Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
2Móz 23:4 2Móz 23:5 Róm 12:14 Róm 12:20 Luk 23:34 Csel 7:59


45. vers

Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Eféz 5:1


46. vers

Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?


47. vers

És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?


48. vers

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
3Móz 19:2


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei