Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

94. zsoltár1. vers

Uram, bosszúállásnak Istene! Bosszúállásnak Istene, jelenj meg!
5Móz 32:35


2. vers

Emelkedjél fel te, földnek birája, fizess meg a kevélyeknek!
1Móz 18:25


3. vers

A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek?


4. vers

Piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői.
Zsolt 31:19


5. vers

A te népedet Uram tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet.


6. vers

Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják.
Jób 22:9 Jób 31:21 Jób 31:22


7. vers

És ezt mondják: Nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene!
Zsolt 10:11 Zsolt 10:13


8. vers

Eszméljetek ti bolondok a nép között! És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre?
Zsolt 94:3 Zsolt 94:7 Zsolt 53:2


9. vers

A ki a fület plántálta, avagy nem hall-é? És a ki a szemet formálta, avagy nem lát-é?
2Móz 4:11


10. vers

A ki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? Ő, a ki az embert tudományra tanítja:
Zsolt 33:15


11. vers

Az Úr tudja az embernek gondolatjait, hogy azok hiábavalók.
1Kor 3:20


12. vers

Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te törvényedre;
Zsid 12:6 Zsid 12:8


13. vers

Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek!


14. vers

Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét!
Ésa 54:10


15. vers

Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igazszívűek.


16. vers

Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen?
Zsolt 27:10


17. vers

Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben.


18. vers

Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem.
Zsolt 73:2


19. vers

Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid megvidámították az én lelkemet.
Zsolt 73:21 Zsolt 73:23


20. vers

Van-é köze te hozzád a hamisság székének, a mely nyomorúságot szerez törvény színe alatt?
Zsolt 5:5 Zsolt 5:7


21. vers

Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét.


22. vers

De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája;


23. vers

És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket; elveszti őket az Úr, a mi Istenünk.
Zsolt 7:16 Zsolt 7:17A Szent Biblia könyvei