Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Filemonhoz írt levele

1. fejezet


Fejezetek:

1


1. vers

Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak,
Filem 1:5 Filem 1:7 Eféz 3:1


2. vers

És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek:
Kol 4:15 Kol 4:17 Fil 2:25 Fil 4:3


3. vers

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.


4. vers

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban.
Eféz 1:15 Eféz 1:16 1Kor 1:4 Fil 1:3 1Thess 1:2


5. vers

Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában,
1Kor 13:13 Gal 5:6 1Thess 1:3 1Thess 1:8 1Thess 3:6


6. vers

Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által.
Fil 2:1 1Kor 1:9 1Kor 10:16 2Kor 8:9 1Kor 12:4 1Kor 12:11 Eféz 1:3 Gal 6:6


7. vers

Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia.
Filem 1:1 Filem 1:6 Filem 1:9 Gal 5:6 Kol 4:11 Fil 4:1


8. vers

Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendő,
Filem 1:5 Filem 1:7 Filem 1:19 1Kor 4:15


9. vers

A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak;
Filem 1:6 Filem 1:7 1Kor 13:1 Csel 7:58 Csel 28:17 Csel 28:23


10. vers

Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szűltem, Onésimusért,
1Kor 4:14 1Kor 4:15 Gal 4:19 1Tim 1:2 Tit 1:3 1Pét 5:13


11. vers

A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos,
Filem 1:10 Filem 1:13 Filem 1:15 Mát 5:30 2Tim 2:21 2Tim 4:11 Fil 1:22 1Kor 16:18


12. vers

Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz!
Filem 1:17


13. vers

Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangyéliomért szenvedett fogságomban;
Filem 1:9 Filem 1:19 Fil 2:20 1Kor 16:17


14. vers

De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen.
Filem 1:20 Filem 1:21 2Kor 9:7 1Pét 5:2


15. vers

Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza;
1Móz 45:5


16. vers

Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban.
Ján 15:15 Filem 1:10 Filem 1:12 1Tim 6:2 1Kor 7:21 1Kor 7:22 Gal 3:28 Kol 3:11


17. vers

Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet.
Filem 1:6


18. vers

Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel.
Filem 1:19


19. vers

Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem.
2Kor 10:1 Gal 5:2 Eféz 3:1 Kol 1:23 2Kor 9:4 Luk 9:25


20. vers

Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tőled az Úrban: vídámítsd meg az én szívemet az Úrban!
Filem 1:5 Filem 1:6 Filem 1:7 Filem 1:17 Filem 1:19


21. vers

Bízván a te engedelmességedben, így írtam néked, tudván, hogy annál, a mit mondok, többet is fogsz cselekedni.
Filem 1:8


22. vers

Egyúttal pedig készíts nékem szállást; mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom.
Fil 1:19 Fil 1:26


23. vers

Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban,
Kol 4:10 Kol 4:14 Kol 1:7 Eféz 4:1 Fil 1:13


24. vers

Továbbá Márk, Aristárkhus, Démás és Lukács, az én munkatársaim.


25. vers

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel!


Fejezetek:

1


A Szent Biblia könyvei