Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Péter apostolnak közönséges második levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, a kik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában:
Ján 1:43 Ján 21:15 Ján 21:17 1Pét 1:1


2. vers

Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.


3. vers

Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és a kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;
1Pét 1:5 1Pét 2:9


4. vers

A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogyazok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.
1Pét 1:15 2Pét 2:18


5. vers

Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,
1Kor 14:1 1Kor 14:3


6. vers

A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,
Jak 1:27


7. vers

A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
Róm 13:8 Róm 13:10 1Ján 2:9


8. vers

Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.


9. vers

Mert a kiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról.
2Pét 1:5 2Pét 1:8 Eféz 2:1 Eféz 2:5 Eféz 2:12 Eféz 2:13


10. vers

Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.
Zsid 3:14


11. vers

Mert ekképen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.


12. vers

Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, hogy tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban.


13. vers

Méltónak vélem pedig, a míg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket;
2Pét 3:1


14. vers

Mint a ki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, a miképen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem.
Ján 21:18 Ján 21:19


15. vers

De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről.


16. vers

Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának.
1Kor 1:17 Luk 9:28 Luk 9:35 Ján 21:14 Ján 21:15


17. vers

Mert a mikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, a kiben én gyönyörködöm:
Mát 17:5


18. vers

Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.


19. vers

És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;
Luk 24:25 Luk 24:27 Zsolt 119:105 Malak 4:2


20. vers

Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.


21. vers

Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.
2Tim 3:16 1Kir 22:14


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei