Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

109. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, Dávidé; zsoltár. Én dicséretemnek Istene, ne hallgass!
1Krón 25:1


2. vers

Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyilt ellenem, hazug nyelvvel beszélnek én velem.
Zsolt 27:12 1Sám 24:10


3. vers

És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok nélkül.


4. vers

Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom.
Zsolt 35:12 Zsolt 35:25 Zsolt 41:10


5. vers

Roszszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel az én szeretetemért.
Zsolt 41:10


6. vers

Állíts fölibe gonoszt, és vádló álljon az ő jobb keze felől.


7. vers

Mikor törvénykezik, mint gonosz jőjjön ki; még az imádsága is bűnné legyen.


8. vers

Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el.
1Sám 21:7 Csel 1:20


9. vers

Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé.
Jób 20:10


10. vers

És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek eledelt.


11. vers

Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét.


12. vers

Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, a ki könyörüljön az ő árváin!


13. vers

Veszszen ki az ő maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök!
Zsolt 21:11


14. vers

Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne töröltessék!
Jób 20:11 2Móz 20:5


15. vers

Mindenkor az Úr előtt legyenek, és emlékezetök is veszszen ki e földről,


16. vers

A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje.
1Sám 22:9 1Sám 22:10


17. vers

Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt; és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el ő tőle.


18. vers

Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj.


19. vers

Legyen az néki palástul, a melybe beburkolódzik, és övül, a melylyel mindenkor övezze magát.


20. vers

Ez legyen jutalmok az Úrtól az én vádolóimnak, és a kik rosszat beszélnek az én lelkemre.


21. vers

De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!


22. vers

Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is megsebesíttetett én bennem.


23. vers

Úgy hanyatlom el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor; ide s tova hányattatom, mint a sáska.
Zsolt 102:12


24. vers

Térdeim tántorognak az éhségtől, és testem megfogyatkozott a kövérségtől.


25. vers

Sőt gyalázatossá lettem előttök; ha látnak engem, fejöket csóválják.
Zsolt 69:13


26. vers

Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint!
Zsolt 22:12 Zsolt 22:20


27. vers

Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája ez, hogy te cselekedted ezt, Uram!


28. vers

Átkozzanak ők, de te áldj meg! Feltámadnak, de szégyenüljenek meg és örvendezzen a te szolgád.
Zsolt 40:15 Zsolt 40:16


29. vers

Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és burkolózzanak szégyenökbe, mint egy köpenybe!
Zsolt 40:15


30. vers

Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság közepette!
Zsolt 22:23


31. vers

Mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, a kik elítélik annak lelkét.
Zsolt 16:8 Zsolt 110:5A Szent Biblia könyvei