Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Sámuel második könyve

23. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, a ki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvencze.
1Sám 16:1 1Sám 16:13 2Sám 12:7 2Sám 12:8


2. vers

Az Úrnak lelke szólott, én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által.
Mát 22:43


3. vers

Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kősziklája mondá nékem: A ki igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki Isten félelmével uralkodik:
5Móz 32:4 5Móz 32:15 5Móz 30:21


4. vers

Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből.


5. vers

Avagy nem ilyen-é az én házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes idvességemet és minden kivánságomat nem sarjadoztatja-é?
2Sám 7:12 2Sám 7:16 2Sám 7:18 2Sám 7:19 Ésa 11:1 Ésa 11:16 Mik 5:2 Mik 5:9 Luk 1:26 Luk 1:33


6. vers

De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak;


7. vers

Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tűzzel égettessék meg.


8. vers

Ezek pedig a Dávid erős vitézeinek nevei: Joseb-Bassebet, a Tahkemonita, a ki a testőrök vezére; ő dárdáját forgatván, egy ízben nyolczszázat sebesített meg.
1Krón 11:10 1Krón 11:13 1Krón 12:1 Józs 23:10


9. vers

Ő utána volt Eleázár, Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala; ő egyike a három hősnek, a kik Dáviddal valának, mikor a Filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harczra, és az Izráeliták megfutamodtak volt.
1Krón 11:12 1Krón 11:13


10. vers

Ő megállván, vágta a Filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére ő utána, de csak a fosztogatásra.


11. vers

Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a Filiszteusok elől:


12. vers

Akkor ő megálla annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a Filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.


13. vers

A harmincz vezér közül is hárman lementek, és elérkezének aratáskor Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor a Filiszteusok táborban valának a Réfaim völgyében.
1Sám 22:1 1Sám 22:2


14. vers

Dávid akkor a sziklavárban volt, a Filiszteusok őrsége pedig Bethlehemnél.
Mik 5:2


15. vers

Vizet kivánt vala pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozna nékem vizet innom a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van?
2Sám 23:14


16. vers

Akkor a három vitéz keresztül tört a Filiszteusok táborán, és merítének vizet a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni, hanem kiönté azt az Úrnak.
1Sám 7:6


17. vers

És monda: Távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt míveljem: avagy azoknak az embereknek vérét igyam-é meg, kik életöket halálra adva mentek el a vízért? És nem akará azt meginni. Ezt mívelte a három hős.
2Sám 23:13


18. vers

Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia, Sérujának fia, a ki e háromnak feje volt, a ki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat; és néki nagy híre vala a három között.
2Sám 21:17 2Sám 23:13


19. vers

A három között bizonyára híres volt és azoknak vezére vala, mindazáltal ama hárommal nem ért fel.
1Krón 11:21


20. vers

Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagytehetségű, a ki Kabséelből való vala; ez ölé meg a Moábitáknak két fővitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben, télen.
1Kir 1:8 Józs 15:21


21. vers

Ugyanő ölt meg egy Égyiptomból való tekintélyes embert. Az égyiptomi kezében dárda vala, és ő csak egy pálczával méne reá; és kivevé az égyiptomi kezéből a dárdát, és megölé őt a maga dárdájával.


22. vers

Ezeket cselekedé Benája, Jójadának fia, és néki is jó híre vala a három erős vitéz között.
2Sám 23:20


23. vers

Híres volt ő a harmincz között, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között.
2Sám 23:13 2Sám 23:16


24. vers

Asáel is, Joáb atyjafia, e harmincz közül való, kik ezek: Elkhanán, a bethlehemi Dódónak fia.
2Sám 2:18 2Sám 2:23 1Krón 11:26


25. vers

Haród városbeli Samma; azon Haródból való Elika.
Bir 7:1


26. vers

Héles, Páltiból való; Híra, a Thékoából való Ikkes fia.
1Krón 27:10


27. vers

Abiézer, Anathóthból; Mébunnai, Húsáthból való.
1Krón 4:4


28. vers

Sálmon, Ahóhitból való; Maharai, Nétofátból.
1Krón 2:54


29. vers

Héleb, Bahanának fia, Nétofátból való; Ittai, Ribainak fia, Gibeából való, mely Benjámin fiaié.
1Krón 11:30


30. vers

Benája, Piráthonból való; Hiddai, a patak mellett való Gáhasbeli.
Bir 12:15


31. vers

Abiálbon, Árbátból való; Azmávet, Bárhumból való.


32. vers

Eljáhba, Sahalbomból való; Jásen fia, Jonathán.
Józs 19:32 Józs 19:42


33. vers

Samma, Harárból való; Ahiám, Arárból való Sarárnak fia.


34. vers

Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból való; Eliám, Gilóbeli Akhitófelnek fia.
Józs 13:11 2Sám 15:12 2Sám 15:31


35. vers

Hesrai, Kármelből való; Paharai, Arbiból való.


36. vers

Jigeál, Sobabeli Nátánnak fia; Báni, Gádból való.


37. vers

Sélek, Ammonita; Naharai Beerótból való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója.
2Sám 8:16


38. vers

Ira, Jithriből való; Gáreb, Jithriből való.


39. vers

Hitteus Uriás. Mindössze harminczheten.
2Sám 11:3 2Sám 11:15 2Sám 11:17


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei