Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

1. fejezet1. vers

Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban.
2Kir 14:16 2Kir 14:18 2Krón 26:29 Hós 1:1 Mik 1:1


2. vers

Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem.
5Móz 32:1 5Móz 32:9 5Móz 32:18 Mik 1:2 Jer 2:12


3. vers

Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!
Jer 8:7 Zsolt 32:9 Péld 6:6 Péld 6:8


4. vers

Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle.
Ésa 30:9 Mát 3:7


5. vers

Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen.
Jer 8:18


6. vers

Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.
Jer 30:12 Jer 30:13


7. vers

Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak;
5Móz 28:51 5Móz 28:52


8. vers

És úgy maradt a Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város.
Ésa 17:9


9. vers

Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.
1Móz 19:24 1Móz 19:25 Siral 3:22 Róm 9:29


10. vers

Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe!
Ésa 3:10 Jer 23:14 Mát 11:23 Luk 10:12


11. vers

Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm;
Ámós 5:21 Ámós 5:24 Mik 6:6 Mik 6:8 Jer 6:20 Jer 7:21 Hós 6:6 Zsolt 50:8 Zsolt 50:12 Zsolt 51:18 Zsolt 51:19 1Sám 15:22


12. vers

Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?


13. vers

Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.
Ésa 66:3 Ésa 66:4


14. vers

Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.


15. vers

És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.
Ésa 59:1 Ésa 59:3 Péld 1:24 Péld 1:28 3Móz 20:4


16. vers

Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni;
Jer 4:14 2Kor 7:1 Jak 4:8


17. vers

Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.
Jer 22:3


18. vers

No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.
Mik 6:2


19. vers

Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;
3Móz 26:3 3Móz 26:12


20. vers

És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt!
3Móz 26:14 3Móz 26:33


21. vers

Mint lett paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok!
Ésa 5:4 Jer 2:21


22. vers

Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve:
Ezék 22:18 Ezék 22:22 Hós 4:18


23. vers

Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök.
Jer 5:27 Jer 5:29 Zak 7:10


24. vers

Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! mert vígasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen!
5Móz 23:63 5Móz 32:40 5Móz 32:42


25. vers

És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat;
Ésa 4:3 Ezék 22:18 Ezék 22:22


26. vers

És adok néked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják te néked: ez igaz város, ez hív város.
Ésa 4:2 Zak 8:3


27. vers

Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által;
Ezék 16:38 Ezék 16:42 Ésa 9:7


28. vers

De elvesznek a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták.
Jób 31:3 Zsolt 1:6 Zsolt 73:27


29. vers

Mert szégyen éri őket a cserfákért, a melyekben gyönyörködétek, és pirulni fogtok a kertek miatt, a melyeket kedveltek;
Ezék 20:28


30. vers

És hasonlatosok lesztek az elhullott levelű terpentinfához, és a víz nélkül való kerthez:


31. vers

És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójok nem lészen.A Szent Biblia könyvei