Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból);
Csel 2:24 Csel 2:32


2. vers

És a velem levő összes atyafiak, Galátzia gyülekezeteinek:


3. vers

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,
1Kor 1:3


4. vers

A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
Gal 2:20 Tit 2:14


5. vers

A kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.


6. vers

Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.


7. vers

Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát.
Csel 15:1


8. vers

De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. +
1Kor 2:2 1Kor 15:3 1Kor 16:22


9. vers

A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.


10. vers

Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.
1Thess 2:4


11. vers

Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;
1Kor 15:1 1Kor 15:3


12. vers

Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.


13. vers

Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt.
Csel 9:1 Csel 9:2


14. vers

És felülmultam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.
Fil 3:5 Fil 3:6


15. vers

De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
Csel 9:15 Jer 1:5


16. vers

Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,
Csel 9:5 Csel 9:15


17. vers

Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaskusba.
Csel 9:8 Csel 9:20


18. vers

Azután három esztendő mulva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig.
Csel 9:26


19. vers

Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atyjafiát.


20. vers

A miket pedig néktek írok, ímé Isten előtt mondom, hogy nem hazudom.


21. vers

Azután mentem Siriának és Ciliciának tartományaiba.
Csel 9:30


22. vers

Ismeretlen valék pedig szeméyesen a Júdeában levő keresztyén gyülekezetek előtt;


23. vers

Hanem csak hallották, hogy: A ki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, a melyet egykor pusztított.
Csel 9:13 Csel 9:21


24. vers

És dicsőíték bennem az Istent.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei