Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ámós próféta könyve

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1. vers

Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok közt volt, azokról, a miket Izráel felől látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak a Jóás fiának, Izráel királyának idejében, két esztendővel a földindulás előtt.
Ámós 7:14 Ésa 1:1 Hós 1:1 2Sám 14:2 2Krón 26:1 2Kir 15:1


2. vers

És mondá: A Sionról megharsan az Úr és Jeruzsálemből megzendül, és elhervadnak a pásztorok legelői, és megszárad a Kármel teteje.
Jóel 3:16


3. vers

Így szól az Úr: Három bűne miatt Damaskusnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert vas-cséplőkkel cséplették meg a Gileádot.
2Kir 13:3 2Kir 13:7


4. vers

Tüzet vetek azért Hazáel házára, és az emészti meg a Ben-Hadad palotáit.


5. vers

És összetöröm Damaskus zárját, és kivágom a lakót Avennek völgyéből és a királyi pálcza tartóját Beth-Édenből, és Aramnak népe Kirbe fogva vitetik, ezt mondja az Úr.
2Kir 16:9 Jer 49:23


6. vers

Így szól az Úr: Három bűne miatt Gázának, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész népet rabságra vitték, hogy az Edomitáknak adják el őket.
Ezék 25:15 2Krón 21:16 2Krón 21:17 2Krón 28:18


7. vers

Tüzet vetek azért Gáza kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit.


8. vers

És kivágom a lakót Asdódból, és a királyi pálcza tartóját Askelonból, és Akronra is majd rávetem kezemet és a Filiszteusok maradéka elvész, azt mondja az én Uram, az Úr.
Ezék 25:15 Ezék 25:17 Ésa 20:1


9. vers

Így szól az Úr: Három bűne miatt Tírusnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész rabnépet Edomnak adták át, és nem emlékeztek meg a testvéri frigyről.
Ezék 26:2


10. vers

Tüzet vetek azért Tírus kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit.


11. vers

Így szól az Úr: Három bűne miatt Edomnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert fegyverrel űzte saját atyjafiát, és elfojtá szívében az irgalmasságot, és haragja szüntelen tépett, és dühösködését mindvégig fentartotta.
Ezék 25:12


12. vers

Tüzet vetek azért Témánra, és az emészti majd meg Boczra palotáit.
Jer 49:7 Jer 49:8


13. vers

Így szól az Úr: Három bűne miatt Ammon fiainak, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert széthasogatták Gileád terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék az ő határokat.
Sof 2:8 Sof 2:9 Ezék 25:1 Ezék 25:7


14. vers

Tüzet vetek azért Rabba kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit; harczikiáltással a háború napján, pusztító viharral a szélvésznek napján.
2Sám 12:26 2Sám 12:29


15. vers

És számkivetésbe megy az ő királyuk; ő maga és vele fejedelmei is, ezt mondja az Úr!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


A Szent Biblia könyvei