Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Sámuel második könyve

22. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.


2. vers

És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem.
Zsolt 18:1


3. vers

Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.


4. vers

Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; És megszabadulok ellenségeimtől.


5. vers

Mert halál hullámai vettek engem körül, Az istentelenség árjai rettentettek engem;


6. vers

A pokol kötelei vettek körül, S a halál tőrei estek reám.


7. vers

Szükségemben az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam: És meghallá lakóhelyéről szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe.


8. vers

Akkor rengett és remegett a föld, Az égnek fundamentumai inogtak, És megrendülének, mert haragudott Ő.


9. vers

Füst szállt fel orrából, És emésztő tűz szájából, Izzószén gerjedt belőle.


10. vers

Lehajtá az eget és leszállt, És homály volt lábai alatt.


11. vers

A Khérubon ment és röpült, És a szelek szárnyain tünt fel.


12. vers

Sötétségből maga körül sátrakat emelt, Esőhullást, sürű felhőket.


13. vers

Az előtte levő fényességből Izzó szenek gerjedének.


14. vers

És dörgött az égből az Úr, És a Magasságos hangot adott.


15. vers

Ellövé nyilait és szétszórta azokat, Villámot, és összekeverte azokat.


16. vers

És meglátszottak a tenger örvényei, S a világ fundamentumai felszínre kerültek, Az Úrnak feddésétől, Orra leheletének fúvásától.


17. vers

Lenyúlt a magasságból és felvett engem, S a mélységes vizekből kihúzott engem.


18. vers

Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem; Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam.


19. vers

Reámtörtek nyomorúságom napján, De az Úr gyámolóm volt nékem.


20. vers

Tágas helyre vitt ki engem, Kiragadott, mert jóakaróm nékem.


21. vers

Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.


22. vers

Mert megőriztem az Úrnak utait, S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől.


23. vers

Mert ítéletei mind előttem vannak, S rendeléseitől nem távoztam el.


24. vers

Tökéletes voltam előtte, s őrizkedtem rosszaságomtól.


25. vers

Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, Szemei előtt való tisztaságom szerint.


26. vers

Az irgalmashoz irgalmas vagy, A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.


27. vers

A tisztához tiszta vagy, A visszáshoz pedig visszás.


28. vers

Segítesz a nyomorult népen, Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.


29. vers

Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.


30. vers

Mert veled harczi seregen is átfutok, Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.


31. vers

Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Paizsa ő mindeneknek, a kik ő benne bíznak.


32. vers

Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?


33. vers

Isten az én erős kőváram, Ki vezérli az igaznak útját.


34. vers

Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, S magas helyekre állít engem.


35. vers

Kezeimet harczra tanítja, Hogy az érczív karjaim által törik el.


36. vers

Idvességednek paizsát adtad nékem, S kegyelmed nagygyá tett engem.


37. vers

Lépéseimet kiszélesítetted alattam. És bokáim meg nem tántorodtak.


38. vers

Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket.


39. vers

Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, Lábaim alatt hullanak el.


40. vers

Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.


41. vers

Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, Gyülölőim, a kiket elpusztítottam én,


42. vers

Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, Az Úrhoz, de nem felelt nékik.


43. vers

Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom őket.


44. vers

Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, Oly nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.


45. vers

Idegen fiak hizelkednek nékem, S egy hallásra engedelmeskednek,


46. vers

Idegen fiak elcsüggednek, S váraikból reszketve jőnek elő.


47. vers

Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.


48. vers

Isten az, ki bosszút áll értem, S alám hajtja a népeket.


49. vers

Ki megment engem ellenségeimtől, Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, S az erőszakos embertől megszabadítasz engem.


50. vers

Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, S nevednek dícséretet éneklek.


51. vers

Nagy segítséget ad az ő királyának, Irgalmasságot cselekszik felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei