Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt második levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Pál, Jézus Krisztusnak apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, a kik egész Akhájában vannak:
1Kor 1:1


2. vers

Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Róm 1:7 1Kor 1:3 Eféz 1:2 Eféz 1:3


3. vers

Áldott az Isten és a mi urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;
Eféz 1:3 1Pét 1:3 Róm 15:5


4. vers

A ki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket.
Kol 1:24


5. vers

Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által.
Zsolt 34:20 Zsolt 94:19


6. vers

De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, a melyeket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az. És a mi reménységünk erős felőletek.
2Kor 4:15 2Kor 4:17


7. vers

Tudván, hogy a miképen társaink vagytok a szenvedésben, azonképen a vígasztalásban is.
2Thess 1:4 2Thess 1:7


8. vers

Mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok atyámfiai a mi nyomorúságunk felől, a mely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen, erőnk felett megterheltettünk, úgy hogy életünk felől is kétségben valánk:
Csel 19:23


9. vers

Sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, a ki feltámasztja a holtakat:
Jer 17:5 Jer 17:7


10. vers

A ki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket: a kiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani;
1Kor 15:31 2Tim 4:18


11. vers

Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg mi érettünk.
Róm 15:30


12. vers

Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcseséggel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképen pedig ti köztetek.
Zsid 13:18 Mát 10:16 1Kor 2:4


13. vers

Mert nem egyebet írunk néktek, hanem a mit olvastok, vagy el is ismertek, sőt reménylem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig;


14. vers

A minthogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, a miképen ti is nékünk az Úr Jézus napján.
2Kor 5:12 Fil 2:16


15. vers

És ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet;


16. vers

És köztetek általmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdeába.


17. vers

Hát ezt akarva, vajjon könnyelműen cselekedtem-é? vagy a mit akarok, test szerint akarom-é, hogy nálam az igen igen, és a nem nem legyen?


18. vers

De hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem.
1Kor 1:9


19. vers

Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, a kit köztetek mi hirdettünk, én és Silvánus és Timótheus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne.


20. vers

Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk.


21. vers

A ki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az;
1Kor 1:8 1Pét 5:10 1Ján 2:20 1Ján 2:27


22. vers

A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.
Róm 8:16 Eféz 1:14


23. vers

Én pedig az Istent hívom bizonyságul az én lelkemre, hogy titeket kímélve nem mentem el eddig Korinthusba.
Róm 1:9 Gal 1:20


24. vers

Nem hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömeteknek; mert hitben állotok.
1Pét 5:3 1Kor 3:5 Róm 11:20


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei