Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

19. fejezet1. vers

Jövendölés Égyiptom ellen. Ímé az Úr könnyű felhőre ül, és bemegy Égyiptomba, és megháborodnak előtte Égyiptomnak bálványai, és az égyiptomiak szíve megolvad ő bennök.
Zsolt 18:11 Zsolt 104:3 Dán 7:13 Mát 24:30 Jel 1:7 Jel 14:14


2. vers

És összeveszítem az égyiptomiakat az égyiptomiakkal, és egyik hadakozik a másik ellen, kiki felebarátja ellen, város város ellen, és ország ország ellen.


3. vers

És elfogyatkozik az égyiptomiak lelke ő bennök, és az ő tanácsát elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halottidézőktől és jövendőmondóktól.


4. vers

És adom az égyiptomiakat kemény úrnak kezébe, és kegyetlen király uralkodik rajtok, szól az Úr, a seregeknek Ura.


5. vers

És elfolgyatkoznak a tenger részei, és a folyam kiszárad és elapad.


6. vers

És büdösséget árasztanak a folyamok, elfogynak és kiszáradnak Égyiptomnak patakjai; nád és sás ellankadnak.


7. vers

A pázsit a folyó mellett, a folyónak partján, és a folyónak minden veteménye megszárad, elporlik és nem lészen.


8. vers

És keseregnek a halászok, és gyászolnak mind, a kik a folyóba horgot vetni szoktak, és a kik a vizek színén hálót vetnek ki, búsulnak.


9. vers

És megszégyenülnek a fésült len készítői és a gyolcs szövői.


10. vers

Hatalmasaik megtöretnek, és minden napszámosaik bánkódnak lelkökben.


11. vers

Bizony bolondok Zoán fejedelmei, a Faraó bölcs tanácsosai egy eszét veszített tanács; mimódon mondjátok a Faraónak: bölcsek fia vagyok, régi királyoknak fia?


12. vers

Ugyan hol vannak bölcseid? hogy megjelentsék néked és tudják, hogy mit végzett a seregeknek Ura Égyiptom felől?


13. vers

Megbolondultak Zoán fejedelmei, és csalódtak Nóf fejedelmei, és elámíták az Égyiptomiakat törzseik szegletkövei.
Zak 10:4 1Sám 14:38 Bir 20:2


14. vers

Az Úr beléje önté a szédelgés lelkét, hogy Égyiptomot elhitessék minden dolgaiban; miként a részeg tántorog az ő okádása felett.
Ésa 28:8 Péld 26:11


15. vers

És nem lesz Égyiptomnak semmi mmunkája, a melyet cselekednék a fő és fark, a pálmaág és a káka.
Ésa 9:15


16. vers

Ama napon olyan lesz Égyiptom, mint az asszonyok, retteg és fél a seregek Ura kezének felemelésétől, a melyet fölemel ellene.


17. vers

És Júda földe félelmére lesz Égyiptomnak, valaki csak említi azt előtte, már fél, s a seregek Urának tanácsáért, a melyet Ő végzett felőle.


18. vers

Ama napon lesz öt város Égyiptomnak földén, a melyek Kanaán nyelvén szólanak, és esküsznek a seregek Urára; az egyik "pusztulás városának" neveztetik.
5Móz 6:13


19. vers

Ama napon oltára lesz az Úrnak Égyiptom földének közepette és határán egy oszlop az Úrnak;
Malak 1:11


20. vers

És lesz jegyül és bizonyságul a seregek Urának Égyiptom földén, hogy ha kiáltanak az Úrhoz a nyomorgatók előtt, hogy küldjön nékik megtartót és fejedelmet, és őket megszabadítsa.
Zak 14:9 Zak 14:20


21. vers

És megismerteti magát az Úr Égyiptommal, és megismeri Égyiptom az Urat ama napon, és szolgálják véres áldozattal és ételáldozattal, és fogadnak fogadást az Úrnak, és teljesítik.
Zsolt 87:4


22. vers

De ha megveri az Úr Égyiptomot, megvervén, meggyógyítja, és megtérnek az Úrhoz, és Ő meghallgatja és meggyógyítja őket.
Zak 14:21


23. vers

Ama napon út lesz Égyiptomból Assiriába, és Assiria megy Égyiptomba, Égyiptom meg Assiriába, és Égyiptom Assiriával az Urat tiszteli.


24. vers

Ama napon Izráel harmadik lesz Égyiptom és Assiria mellett; áldás a földnek közepette;


25. vers

Melyet megáld a seregeknek Ura, mondván: Áldott népem, Égyiptom! és kezem munkája, Assiria! és örökségem Izráel!
1Móz 12:23 Ésa 2:4A Szent Biblia könyvei