Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Péter apostolnak közönséges első levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek,
1Pét 2:11 Jak 1:1 Ján 7:35


2. vers

A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.
Róm 8:28 Róm 8:29 1Pét 1:19 Zsid 10:22 Zsid 12:24 Zsid 9:14


3. vers

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
Eféz 1:3 Eféz 2:4 Tit 3:5 Tit 3:7 1Kor 15:20


4. vers

Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra,
1Pét 5:4 Kol 1:12 2Tim 4:8


5. vers

A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
Gal 3:23 Fil 4:7


6. vers

A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,
1Pét 4:13 1Pét 5:10 2Kor 4:17 Jak 1:2 Róm 5:2 Róm 5:3


7. vers

Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;
Péld 17:3 1Pét 4:13 Tit 2:13


8. vers

A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:
Ján 20:29 2Kor 5:7 Ésa 35:10


9. vers

Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.
Róm 6:22 Zsid 10:39


10. vers

A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:
Mát 13:17 Mát 13:18 Luk 10:24


11. vers

Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, a ki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.
Dán 9:2 Dán 9:23 Dán 12:8 Dán 12:9 2Pét 1:21 Jel 19:10 Fil 2:7 Fil 2:9


12. vers

A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.
Csel 2:30 Csel 2:31 Csel 3:18 Csel 10:43 Zsid 2:4 Eféz 3:9 Eféz 3:10 1Pét 5:4 Kol 1:12 2Tim 4:8


13. vers

Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
Eféz 6:14 Eféz 5:8 Zsid 6:18 2Tim 1:9 2Tim 1:10 Jak 1:25


14. vers

Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
1Pét 4:3 Róm 12:2 Eféz 4:17


15. vers

Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
1Pét 2:9 Gal 1:6 2Kor 7:1


16. vers

Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
3Móz 11:44 3Móz 19:2


17. vers

És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
Gal 4:6 Róm 2:6 Róm 2:11 Zsid 12:28


18. vers

Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
1Kor 6:20 1Kor 7:23 1Pét 4:3


19. vers

Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
Zsid 9:14 1Kor 5:7


20. vers

A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
Jel 13:8 Eféz 3:9 2Tim 1:9 2Tim 1:10 Róm 16:25 Róm 16:26 Eféz 1:4


21. vers

A kik ő általa hisztek Istenben, a ki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
1Pét 1:11 Csel 3:15 Csel 13:5 Csel 30:31 Róm 4:5


22. vers

Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
1Pét 1:2 Jak 4:8 2Pét 1:7 1Ján 3:18 1Tim 1:5


23. vers

Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.
1Pét 1:3 Ján 1:12 Ján 1:13 Ján 3:3 Jak 1:18 Zsid 4:12


24. vers

Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
Ésa 40:6 Ésa 40:8 Jak 10:11


25. vers

De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett.
Zsolt 119:89 Zsolt 119:90 Róm 10:8


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei