Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes ötödik könyve a törvény summája

32. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1. vers

Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
5Móz 31:28 Ésa 1:2 Jer 2:12


2. vers

Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!


3. vers

Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
Zsolt 96:7


4. vers

Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!
Préd 3:14 Zsolt 145:17 Dán 4:34


5. vers

Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a magok gyalázatja; romlott és elvetemült nemzedék.
Ésa 1:2 Ésa 1:4 5Móz 28:9


6. vers

Így fizettek-é az Úrnak: balga és értelmetlen nép?! Nem atyád-é ő, a ki teremtett? Ő alkotott és erősített meg.
2Móz 14:30 2Móz 14:31


7. vers

Emlékezzél meg az ős időkről; gondoljátok el annyi nemzedék éveit! Kérdezd meg atyádat és megjelenti néked, a te véneidet és megmondják néked!


8. vers

Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait: megszabta a népek határait, Izráel fiainak száma szerint,
Csel 17:24 Csel 17:26 Jer 27:5


9. vers

Mert az Úrnak része az ő népe, Jákób néki sorssal jutott öröksége.


10. vers

Puszta földön találta vala őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét;


11. vers

Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettök szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket:


12. vers

Egymaga vezette őt az Úr; idegen Isten nem volt ő vele.
2Móz 40:36 2Móz 40:38


13. vers

A föld magaslatain járatta őt, mezők terméseivel étette, kősziklából is mézet szopatott vele, kovaszirtből is olajat;
Ésa 58:14


14. vers

Tehenek vaját, és juhok tejét bárányok kövérjével, básáni kosokat és bakkecskéket a buza java kövérjével; és szőlő vérét, bort ittál.


15. vers

És meghízott Jesurun, és rúgódozott. Meghíztál, megkövéredtél, elhájasodtál. És elhagyá Istent, teremtőjét, és megveté az ő üdvösségének kőszikláját.
5Móz 31:20 Hós 13:6 5Móz 32:6 5Móz 32:9


16. vers

Idegen istenekkel ingerelték, útálatosságokkal bosszantották.


17. vers

Ördögöknek áldoztak, nem Istennek; isteneknek, a kiket nem ismertek; újaknak, a kik csak most támadtak, a kiket nem rettegtek a ti atyáitok.
2Krón 11:15 Zsolt 106:37


18. vers

A Kősziklát, a ki szült téged, elfeledted; megfelejtkeztél Istenről, a ki nemzett téged.


19. vers

Látta ezt az Úr és megútálta bosszúságában az ő fiait és leányait.
5Móz 32:6


20. vers

És monda: Elrejtem orczámat előlök, hadd látom, mi lesz a végök? Mert elzüllött nemzetség ez, fiak, akikben nincs hűség!
5Móz 31:18 Ésa 1:2 Ésa 1:4


21. vers

Azzal ingereltek ők, a mi nem isten; hiábavalóságaikkal bosszantottak engem; én pedig azzal ingerlem őket, a mi nem népem: bolond nemzettel bosszantom őket.
Jer 2:11 Jer 5:7 Róm 10:19


22. vers

Mert tűz lobban fel haragomban és leég a Seol fenekéig; megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait.
Jer 15:14 Jer 17:4


23. vers

Veszedelmeket halmozok reájok, nyilaimat mind rájok fogyasztom.
5Móz 28:22 5Móz 28:27 5Móz 28:35


24. vers

Éhségtől aszottan, láztól emésztetten és keserű dögvésztől - a vadak fogait is rájok bocsátom, a porban csúszók mérgével együtt.
5Móz 28:53


25. vers

Kivül fegyver pusztít, az ágyasházakban rettegés: ifjat és szűzet, csecsszopót a vén emberrel együtt.


26. vers

Mondom: Elfuvom őket, eltörlöm emlékezetöket az emberek közül.
4Móz 14:11 4Móz 14:15


27. vers

Ha nem tartanék az ellenség bosszantásától, hogy szorongatóik a dolgot félremagyarázzák, és hogy ezt mondják: A mi kezünk a hatalmas, és nem az Úr cselekedte mind ezt! -


28. vers

Mert tanács-vesztett nép ez, és nincs bennök értelem.


29. vers

Vajha eszesek volnának, megértenék ezt, meggondolnák, hogy mi lesz a végök!
Luk 19:42


30. vers

Miképen kergethetne egy ezeret, és kettő hogyan űzhetne tízezeret, ha az ő Kősziklájok el nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket?!
3Móz 26:8 5Móz 32:15


31. vers

Mert a mi Kősziklánk nem olyan, mint az ő kősziklájok; ellenségeink is megítélhetik!


32. vers

Mert az ő szőlőjök Sodoma szőlője és Gomora mezősége; bogyóik mérges bogyók, keserűek a gerézdjeik.


33. vers

Sárkányok mérge az ő boruk, áspiskígyóknak kegyetlen epéje.


34. vers

Nincsen-é ez elrejtve nálam, lepecsételve az én kincseim között?


35. vers

Enyém a bosszúállás és megfizetés, a mikor lábuk megtántorodik: mert közel van az ő veszedelmök napja, és siet, a mi rájok vár!
Zsolt 94:1 Róm 12:19


36. vers

Mert megítéli az Úr az ő népét, és megkönyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, s védett és védtelen oda van.
2Kir 14:26 2Kir 14:27


37. vers

És ezt mondja: Hol az ő istenök? a Kőszikla, a melyben bizakodtak?


38. vers

A kik megették az ő véres áldozataik kövérjét, megitták az ő italáldozatuk borát: keljenek fel és segítsenek meg titeket, és oltalmazzanak meg titeket!
Bir 10:14


39. vers

Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kivülem! Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, a ki kezemből megszabadítson.
5Móz 4:35 Ésa 45:5 Ésa 18:22 1Sám 2:6 Jób 5:18 Jak 4:12


40. vers

Mert felemelem kezemet az égre, és ezt mondom: Örökké élek én!
Jer 22:24 Dán 12:7


41. vers

Ha megélesítem fényes kardomat és ítélethez fog kezem: bosszút állok ellenségeimen és megfizetek gyűlölőimnek.


42. vers

Megrészegítem nyilaimat vérrel, és kardom jól lakik hússal: a legyilkoltak és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejéből!


43. vers

Ujjongjatok ti nemzetek, ő népe! Mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, bosszút áll az ő ellenségein, földjének és népének megbocsát!
Róm 15:10 Jel 19:2


44. vers

Elméne azért Mózes és elmondá ez éneknek minden ígéjét a nép füle hallására, ő és Józsué a Nún fia.
Józs 1:1 Józs 1:2


45. vers

És mikor végig elmondá Mózes mind ez ígéket az egész Izráelnek,


46. vers

Monda nékik: Vegyétek szívetekre mind ezeket az ígéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek e mai napon: és parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden ígéjét;


47. vers

Mert nem hiábavaló íge ez néktek; hanem ez a ti életetek, és ez íge által hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, a melyre általmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt.
5Móz 28:1 5Móz 28:14 5Móz 28:15 5Móz 28:68 5Móz 30:8 5Móz 30:10 5Móz 30:15


48. vers

És ugyanezen a napon szóla az Úr Mózesnek, mondván:


49. vers

Menj fel ebbe az Abarim hegységbe, a Nébó hegyére, a mely Moáb földén van és pedig Jérikhóval átellenben; és nézd meg a Kanaán földét, a melyet én Izráel fiainak adok örökségül.
4Móz 27:12 4Móz 27:14


50. vers

És halj meg a hegyen, a melyre felmégy, és takaríttassál a te népedhez, a miképen meghalt Áron, a te testvéred a Hór hegyén, és takaríttatott az ő népeihez;
4Móz 33:38


51. vers

Mivelhogy vétkeztetek ellenem Izráel fiai között a versengésnek vizénél, a Czin pusztájában Kádesnél: mert nem szenteltetek meg engem Izráel fiai között.
4Móz 20:2 4Móz 20:8 4Móz 20:10 4Móz 20:13


52. vers

Mert szemközt látod a földet; de arra a földre, a melyet én adok Izráel fiainak, oda nem mégy be.
5Móz 34:4


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


A Szent Biblia könyvei