Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Pál, Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeliek gyülekezetének, a mely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
2Thess 1:1 1Pét 5:12 2Kor 1:1 Csel 17:1 Csel 17:10


2. vers

Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban;
1Kor 1:4 2Thess 1:3


3. vers

Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt:
1Thess 3:6 1Thess 3:5 1Thess 3:8 Zsid 6:10 Jak 2:17 1Kor 13:13


4. vers

Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva;
2Thess 2:13 Kol 3:12


5. vers

Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek.
1Thess 2:5 1Thess 2:13 1Kor 2:4 1Kor 2:5 1Kor 2:20 Zsid 6:11 2Kor 6:3 2Kor 6:7


6. vers

És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével;
1Thess 2:2 1Thess 2:9 1Thess 2:14 1Kor 4:16 2Thess 3:7 2Thess 3:9


7. vers

Úgy hogy példaképekké lettetek Maczedóniában és Akhájában minden hívőre nézve.
1Thess 4:10


8. vers

Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annnyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk.
2Thess 1:4 Róm 1:8


9. vers

Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,
1Thess 2:1 Csel 14:15 1Kor 12:2


10. vers

És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.
1Thess 4:16 Csel 1:11 Róm 5:9 Mát 3:7 Fil 3:20


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei