Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

50. fejezet1. vers

Így szól az Úr: Hol van anyátok elválólevele, a melylyel őt elbocsátám? vagy hol van egy kölcsönadóim közül, a kinek titeket eladtalak? Ímé, a ti vétkeitekért adattatok el, és bűneitekért bocsáttatott el anyátok!
Ésa 57:17 5Móz 24:1 Mik 2:9 Malak 2:14 Malak 2:15 Jer 3:8 Mát 5:31 Mát 5:32 Mát 18:25 2Móz 21:7 2Kir 4:1


2. vers

Miért jöttem, holott nem volt ott senki? hívtam és nem felelt senki sem! vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat? vagy nincs bennem megszabadításra való erő? Ímé, én dorgálásommal kiszáraztom a tengert, a folyókat pusztává teszem, megbűzhödnek halaik, hogy nincsen víz, és szomjúságtól meghalnak.
Ésa 51:15 Ésa 59:1 Mát 8:27


3. vers

Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm be azokat.
Jel 6:12


4. vers

Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudja erősítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok.
1Sám 9:15 1Sám 20:2 Zsolt 40:7


5. vers

Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam.
Zsid 10:5 Zsid 10:7 Jer 17:16 Ámós 3:8


6. vers

Hátamat odaadám a verőknek, és orczámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpdösés előtt.
Mát 5:39 Mát 5:47 Mát 18:4 Ján 13:1 Ján 13:11 5Móz 25:9 4Móz 12:14 Mát 26:67


7. vers

És az Úr Isten megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok.
Jer 1:18 Ezék 3:8 Ezék 3:9


8. vers

Közel van, a ki engem megigazít, ki perel én velem? Álljunk együtt elő! Kicsoda peresem? közelegjen hozzám!
Róm 8:33 Jób 13:19 Jób 41:1 Jób 41:20


9. vers

Ímé, az Úr Isten megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem? Ímé, mindnyájan, mint a ruha megavulnak, moly emészti meg őket!
Ésa 51:8


10. vers

Ki féli közületek az Urat? és ki hallgat az ő szolgája szavára? ő, a ki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez!
Ésa 51:1 Ésa 51:7


11. vers

Ímé, ti mind, a kik tüzet gyujtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, a melyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok; fájdalomban fogtok feküdni!A Szent Biblia könyvei