Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.
Gal 1:1 Csel 18:17


2. vers

Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Kriszus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:
1Kor 6:11


3. vers

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
2Kor 1:2 Róm 1:7 Eféz 1:2


4. vers

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,
Eféz 1:15 Eféz 1:16 Róm 1:8


5. vers

Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben,
Kol 1:9 Kol 1:11 Kol 2:5 Kol 2:7 1Kor 12:8


6. vers

A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel.
Róm 1:16 2Kor 1:21


7. vers

Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését,
Zsolt 34:11 Fil 3:20 Tit 2:13


8. vers

A ki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.
2Kor 1:21 Kol 1:22 1Thess 3:13 1Thess 5:23


9. vers

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,
1Thess 5:24 Ján 15:5 Róm 8:16 Róm 8:17


10. vers

Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
Fil 3:16 Fil 2:2 Fil 2:3 Fil 2:15 Fil 2:16


11. vers

Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.
Jak 3:16


12. vers

Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.
1Kor 3:3 1Kor 3:9 Csel 18:24 Csel 18:26


13. vers

Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?
Mát 28:19


14. vers

Hálákát adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust,
Csel 18:8 Róm 16:23


15. vers

Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem.


16. vers

Megkereszteltem azonban Stefana házanépét is, ezenkívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna.
1Kor 16:15 1Kor 16:17


17. vers

Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
1Kor 2:4 1Kor 2:13 2Pét 1:16


18. vers

Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
Róm 1:16 2Kor 4:3


19. vers

Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
Ésa 29:14


20. vers

Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?
Jób 12:17 Ésa 33:18 Jób 17:20


21. vers

Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
Mát 11:25 Luk 10:21 Róm 1:19 Róm 1:23


22. vers

Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.
Mát 12:38 Ján 4:48


23. vers

Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;
1Kor 2:2 Mát 11:16 Ján 6:61 Róm 9:32 Luk 2:34 1Kor 2:14


24. vers

Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.
Róm 1:16 1Kor 1:30 Kol 2:3


25. vers

Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.


26. vers

Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
Mát 11:25 Ján 7:48 Jak 2:5


27. vers

Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;


28. vers

És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:


29. vers

Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
Róm 3:27 Eféz 2:9


30. vers

Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:


31. vers

Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.
Ésa 65:16 Jer 9:23 Jer 9:24 2Kor 10:17


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei