Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Sámuel második könyve

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

Eljövének pedig Dávidhoz Hebronba Izráelnek minden nemzetségei, és szólának ilyenképen: Ímé mi a te csontodból és testedből valók vagyunk.
2Sám 3:17 2Sám 3:19 1Krón 11:1


2. vers

Mert ennekelőtte is, mikor Saul uralkodott felettünk, te vezérelted ki s be Izráelt, és az Úr azt mondotta néked: Te legelteted az én népemet, az Izráelt, és te fejedelem leszel Izráel felett.
Zsolt 78:70 Zsolt 78:71


3. vers

Eljövének azért Izráelnek minden vénei a királyhoz Hebronba, és frigyet tőn velek Dávid király Hebronban az Úr előtt, és királylyá kenék Dávidot Izráel felett.
2Sám 2:4 2Sám 2:7


4. vers

Harmincz esztendős vala Dávid, mikor uralkodni kezde, és negyven esztendeig uralkodék.


5. vers

Hebronban uralkodék a Júda nemzetségén hét esztendeig és hat hónapig; és Jeruzsálemben uralkodék harminczhárom esztendeig az egész Izráel és Júda nemzetségein.
2Sám 2:4 2Sám 2:7 1Kir 2:11


6. vers

Felméne pedig a király és az ő népe Jeruzsálembe a Jebuzeusok ellen, kik azt a földet lakják vala, ők azonban azt mondák Dávidnak: Nem jössz ide be, hanem a sánták és vakok elűznek téged! melylyel azt jelenték: Nem jő ide be Dávid.
Csel 7:45


7. vers

Bevevé mindazáltal Dávid a Sion várát, és az immár a Dávid városa.
2Sám 5:9 2Sám 6:12


8. vers

Mert azt mondá Dávid ama napon: Mindenki, a ki vágja a Jebuzeusokat, menjen fel a csatornához és vágja ott a sántákat és a vakokat, a kiket gyűlöl a Dávid lelke. Ezért mondják: Vak és sánta ne menjen be a házba!
1Krón 11:6 2Sám 5:6


9. vers

És lakozék Dávid abban a várban, és nevezé azt Dávid városának; és megépíté Dávid köröskörül, Millótól fogva befelé.
2Sám 5:7 2Krón 11:6 2Krón 11:7


10. vers

Dávid pedig folytonosan emelkedék és növekedék, mert az Úr, a Seregeknek Istene vala ő vele.
2Sám 3:1


11. vers

Követeket külde pedig Hirám, Tirusnak királya Dávidhoz, és czédrusfákat is, ácsmestereket és kőmíveseket, és építének házat Dávidnak.
1Krón 14:1


12. vers

És belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izráel felett való királyságában, és hogy felmagasztalta az ő királyságát az ő népéért, Izráelért.


13. vers

Vőn pedig még magának Dávid ágyasokat, és feleségeket Jeruzsálemből, minekutána Hebronból oda ment; és lőnek még Dávidnak fiai és leányai.
1Krón 3:1 1Krón 3:9 5Móz 17:17


14. vers

És ezek a nevei azoknak, a kik Jeruzsálemben születtek: Sammua, Sóbáb, Nátán, Salamon,
1Krón 3:5 1Krón 3:9


15. vers

Ibhár, Elisua, Néfeg, Jáfia,


16. vers

Elisáma, Eljada és Elifélet.


17. vers

Mikor pedig a Filiszteusok meghallották, hogy királylyá kenték Dávidot az Izráelen; felkelének mind a Filiszteusok, hogy Dávidot megkeressék; melyet megértvén Dávid, aláméne az erősségbe.
1Krón 14:8


18. vers

A Filiszteusok pedig elérkezének és elszéledének a Réfaim völgyében.


19. vers

Megkérdé azért Dávid az Urat ilyen szóval: Elmenjek-é a Filiszteusok ellen? Kezembe adod-é őket? Felele az Úr Dávidnak: Menj el, mert kétség nélkül kezedbe adom a Filiszteusokat.
1Sám 30:8


20. vers

Elérkezék azért Dávid Baál Perázimba, és megveré ott őket Dávid, és monda: Szétszórta az Úr ellenségimet előttem, mint a víz szokott eloszlani; azért nevezé azt a helyet Baál Perázimnak.


21. vers

És ott hagyák az ő bálványaikat, melyeket felszedének Dávid és az ő szolgái.
1Krón 14:12 2Móz 23:24 4Móz 32:20 5Móz 7:25


22. vers

Azután ismét feljövének a Filiszteusok, és elszéledének a Réfaim völgyében.


23. vers

Megkérdé azért Dávid az Urat, ki ezt felelé: Ne menj most reájok; hanem kerülj a hátuk mögé és a szederfák ellenében támadd meg őket.


24. vers

És mikor a szederfák tetején indulásnak zaját fogod hallani, akkor indulj meg, mert akkor kimegy te előtted az Úr, hogy megverje a Filiszteusok táborát.
2Kir 7:6 2Kir 7:7


25. vers

És úgy cselekedék Dávid, a mint megparancsolta vala néki az Úr: és vágta a Filiszteusokat Gibeától fogva, mind addig, míg Gézerbe mennél.
2Sám 5:20 2Sám 3:18 Józs 16:10


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei