Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A zsidókhoz írt levél

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
4Móz 12:6 4Móz 12:7


2. vers

A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
Ján 1:1 Ján 1:3 Kol 1:16


3. vers

A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,
2Kor 4:4 Ján 1:29 Márk 16:19 Fil 2:9 Fil 2:11


4. vers

Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a mennyivel különb nevet örökölt azoknál.
Zsid 5:5


5. vers

Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szűltelek téged? és ismét: Én leszek néki Atyja és ő lesz nékem Fiam?
Zsolt 2:7 2Sám 7:14


6. vers

Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.
Zsolt 97:7 Jel 5:11 Jel 5:13


7. vers

És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává,
Zsolt 104:4


8. vers

Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
Róm 9:5


9. vers

Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.
Zsolt 45:8


10. vers

És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;
Zsolt 102:26 Zsolt 102:27


11. vers

Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak.


12. vers

És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.


13. vers

Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?
Zsolt 110:1


14. vers

Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei