Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jakab apostolnak közönséges levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet.
1Pét 1:1


2. vers

Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,
1Pét 1:6 Róm 5:3


3. vers

Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
Róm 5:3


4. vers

A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.


5. vers

Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
Márk 11:24 Péld 2:6


6. vers

De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
Mát 21:21 Márk 11:24


7. vers

Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;


8. vers

A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.
Jak 4:8


9. vers

Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával;
Jak 2:5


10. vers

A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a fűnek virága.
Ésa 40:6 1Pét 1:24


11. vers

Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet; és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a gazdag is az ő útaiban.
Ésa 40:6 Ésa 40:7 Zsolt 102:12


12. vers

Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
Jak 5:11 2Tim 4:8


13. vers

Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.


14. vers

Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.


15. vers

Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
Róm 5:12 Róm 6:23 Róm 7:10


16. vers

Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!


17. vers

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
1Ján 1:5


18. vers

Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Ján 1:13 1Pét 1:23


19. vers

Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.
Péld 17:27 Péld 17:28 Préd 7:9


20. vers

Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.
Eféz 4:26


21. vers

Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket.
Kol 3:8 Kol 3:9 1Pét 2:1 Róm 1:16


22. vers

Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
Mát 7:26 Róm 2:13


23. vers

Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:


24. vers

Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.


25. vers

De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.
Jak 2:12 Róm 8:2 Ján 13:17


26. vers

Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.
Zsolt 34:14


27. vers

Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei