Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi.
Kol 1:23 Kol 1:25 Eféz 1:1 Fil 1:1 1Kor 1:1


2. vers

A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Róm 1:7 Fil 1:2


3. vers

Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek könyörögvén,
Eféz 1:16


4. vers

Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok,
Kol 1:9 Eféz 1:15 Filem 1:5


5. vers

A mennyekben néktek eltett reménységért, a melyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangyéliom:
Kol 3:3 Kol 3:4 Kol 3:24 1Pét 1:4 2Kor 9:6 Gal 6:9 Róm 8:24 Róm 8:25 Mát 6:20 Mát 6:21 1Tim 6:19 Fil 3:20


6. vers

Mely eljutott hozzátok, miképen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán:
Kol 2:8 Kol 2:23 Róm 10:18 Róm 1:8 2Kor 2:14 Eféz 5:9 Gal 5:22 Fil 1:11 Csel 20:24 Gal 1:6 Gal 2:21


7. vers

Úgy a hogy tanultátok is Epafrástól, a mi szerelmes szolgatársunktól, a ki hív szolgája ti érettetek a Krisztusnak,
Kol 4:12 Filem 1:23 Fil 4:9


8. vers

A ki meg is jelentette nékünk a ti Lélekben való szereteteteket.
Kol 2:1 1Kor 1:11 Gal 5:22 Róm 15:30


9. vers

Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben,
Kol 1:4 Kol 1:8 Eféz 1:8 Eféz 1:9 Eféz 1:15 Eféz 1:16 1Thess 2:13 Róm 15:13 Róm 15:14 Fil 1:9 1Kor 2:11 Kol 2:8 Kol 18:23 1Kor 2:5 1Kor 2:13 1Kor 3:19


10. vers

Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;
Kol 1:6 Kol 2:2 Kol 3:10 Eféz 4:1 Fil 1:27 Mát 7:17 2Pét 1:8


11. vers

Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel;
1Kor 16:13 1Kor 16:14 Eféz 1:19 Fil 3:21 Róm 5:3 2Kor 1:6 2Kor 6:4


12. vers

Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;
Kol 2:7 Kol 3:17 2Kor 4:4 Eféz 3:9 Eféz 5:8 1Ján 1:5 1Ján 1:7 Eféz 2:1 Eféz 2:7 Eféz 4:18


13. vers

A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
Kol 1:12 Eféz 2:2 Eféz 2:5 Mát 3:17 Luk 22:53 Kol 2:20 Eféz 1:6


14. vers

Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
Eféz 1:7 Róm 3:24 1Kor 1:30 Gal 3:13 Gal 4:5 Mát 20:28


15. vers

A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
Fil 2:6 2Kor 4:4 Zsid 1:3 Jel 3:14 Ján 17:5 Ján 17:24 1Tim 6:16


16. vers

Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
Ján 1:3 Zsid 1:2 Eféz 1:21 Zsolt 80:2 Zsolt 99:1 Ezék 1:4 Ezék 1:28 Jel 4:6 Jel 4:11 Jel 5:14 Jel 7:11 Luk 1:19 Dán 10:13 Dán 12:1 Jel 8:2


17. vers

És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.


18. vers

És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
Eféz 1:22 Csel 26:23 Róm 14:9 Róm 12:4 Róm 12:5 Eféz 4:12


19. vers

Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;
Kol 2:9 Ján 1:14


20. vers

És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
Róm 5:10 1Ján 4:10 2Kor 5:18 2Kor 5:19 Eféz 2:16 2Pét 3:13 1Móz 6:1 1Móz 6:4 Júd 1:6 2Pét 2:4 Márk 10:18 Jób 4:18 Jób 15:15 1Kor 15:24 1Kor 15:27


21. vers

Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett.
Eféz 2:1 Eféz 2:2 Eféz 2:12 Eféz 2:13 Eféz 4:18 Róm 8:7 Jak 4:4 2Kor 5:19


22. vers

Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé:
Eféz 1:4 Eféz 5:27 Róm 3:25 Zsid 2:14 Zsid 9:22 1Kor 15:40 1Kor 15:44 Róm 8:1 Róm 8:3 1Ján 4:2 Fil 3:21


23. vers

Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává.
Kol 1:6 1Kor 15:58 Tit 1:2 Tit 1:3 Tit 3:7 Róm 16:17 Róm 10:18 Eféz 3:7 2Kor 10:1 Gal 5:2


24. vers

Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, a mi az egyház;
Fil 1:12 Fil 1:18 Fil 2:17 Róm 5:3 2Kor 1:5 2Kor 4:17 Róm 8:17 Fil 3:10 Fil 2:8 2Thess 1:5 Jel 6:9


25. vers

A melynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, a melyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten ígéjét,
1Kor 9:17 Tit 1:7 1Kor 4:1 1Tim 3:15 Róm 15:19


26. vers

Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek,
Kol 2:3 Kol 4:3 Eféz 3:4 Eféz 3:5 Eféz 1:9 1Kor 4:1 Eféz 3:9 Eféz 3:21 Róm 16:25


27. vers

A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége:
Eféz 1:9 Eféz 3:3 Róm 8:18 Róm 21:30 Róm 5:2 Kol 1:12 Kol 3:3 Eféz 2:12 Róm 8:10 Eféz 3:17 Gal 2:20 Róm 8:24


28. vers

A kit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk a Krisztus Jézusban;
Kol 1:26 Fil 1:4 Fil 1:17 Márk 1:15 Kol 3:16 1Kor 3:10 Kol 1:22 2Kor 4:14 1Thess 2:19 Eféz 4:14 1Kor 3:1


29. vers

A mire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik.
2Kor 4:1 Fil 4:13 Eféz 3:20


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei