Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

2. fejezet1. vers

Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, a melyet látott Júda és Jeruzsálem felől.


2. vers

Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok;
Mik 4:1 Mik 4:2 Zsolt 67:3 Zsolt 68:16 Zsolt 68:17


3. vers

És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;


4. vers

Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.
Mik 4:3 Mik 4:4 Hós 2:17


5. vers

Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában!
Zsolt 89:16 Zsolt 27:1 Péld 6:23


6. vers

Mert elhagytad, Uram, a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a Filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget;
Zsolt 89:39 Mik 5:12


7. vers

És betelt földje ezüsttel és aranynyal, és nincs szere-száma kincseinek; betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek;


8. vers

És betelt földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak.
Jer 2:28 Ésa 44:15


9. vers

Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és meg nem bocsátsz nékik.


10. vers

Menj be a kősziklába, és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől, és az Ő nagyságának dicsősége előtt.
Ésa 26:20


11. vers

A kevély szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon.
Ésa 5:15 Jób 46:7


12. vers

Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik.
Jel 6:15 Jel 6:17


13. vers

És Libánon minden czédrusai ellen, a melyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfái ellen;
Zak 11:1 Zak 11:2 Ésa 10:33 Ésa 10:34 Ésa 14:8


14. vers

Minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen;


15. vers

Minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen;


16. vers

És Társisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges drágaságok ellen.
Ésa 23:14 Ezék 27:29


17. vers

És porba hajtatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon.


18. vers

És a bálványokat teljességgel elveszti.
Zak 10:2


19. vers

És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.


20. vers

Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek,
Ésa 30:22 Ésa 31:7


21. vers

Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.A Szent Biblia könyvei