Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

107. zsoltár1. vers

Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.
Ésa 3:11


2. vers

Ezt mondják az Úrnak megváltottai, a kiket megváltott a szorongatónak kezéből;


3. vers

És a kiket összegyűjtött a különböző földekről: napkelet és napnyugot felől, északról és a tenger felől.
Zsolt 106:27


4. vers

Bujdostak a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala.


5. vers

Éhesek és szomjasok valának; lelkök is elepedt bennök.


6. vers

De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket.
5Móz 32:10 5Móz 32:14


7. vers

És vezeté őket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak.


8. vers

Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért,


9. vers

Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölté jóval!
Zsolt 105:40


10. vers

A kik setétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal;
2Krón 33:9 2Krón 33:11


11. vers

Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a Felségesnek tanácsát megútálták;


12. vers

Azért megalázta az ő szívöket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségök.
2Krón 33:12 2Krón 33:13


13. vers

De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítá őket.


14. vers

Kihozá őket a setétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá.


15. vers

Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért,


16. vers

Hogy összetöré az ércz-kapukat, és a vas-zárakat letördelé!


17. vers

A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért, és az ő hamisságukért nyomorgattattak.
2Móz 16:31 5Móz 32:28


18. vers

Minden étket útála az ő lelkök, és a halál kapujához közelgetének.
Jób 33:20


19. vers

De az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket.
Zsolt 107:12 Zsolt 107:14


20. vers

Kibocsátá az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből.
Ésa 44:26 Ésa 44:28 Zsolt 126:1 Zsolt 126:3 Zak 9:11


21. vers

Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért,
Zsolt 126:3


22. vers

És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel!
Zsolt 50:14 Zsolt 50:23


23. vers

A kik hajókon tengerre szállnak, és a nagy vizeken kalmárkodnak,


24. vers

Azok látták az Úrnak dolgait, és az ő csodáit a mélységben.


25. vers

Szólott ugyanis és szélvészt támaszta, a mely felduzzasztá a habokat.
Jón 1:4


26. vers

Az égig emelkedének, a fenékig sülyedének; lelkök elolvada az inségben.


27. vers

Szédülének és tántorgának, mint a részeg, és minden bölcsességöknek esze vész vala.


28. vers

De az Úrhoz kiáltának az ő szorultságukban, és sanyarúságukból kivezeté őket.
Jón 1:5 Jón 1:6


29. vers

Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok.
Jón 1:15


30. vers

És örülének, hogy lecsillapodtak vala, és vezérlé őket az ő kivánságuknak partjára.


31. vers

Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért!


32. vers

És magasztalják fel őt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék őt a vének ülésében!


33. vers

Folyóvizeket tett vala pusztává, és vízforrásokat szárazzá;


34. vers

Gyümölcstermő földet meddő földdé, a rajta lakó népnek gonoszsága miatt.
5Móz 28:20 5Móz 24:38 5Móz 24:42


35. vers

Pusztaságot tett vala álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká.


36. vers

És telepített oda éhezőket, hogy lakó-városokat építsenek.


37. vers

És mezőket vetének be és szőlőket plántálának, hogy hasznos gyümölcsöt szerezzenek.
Ésa 41:18 Ésa 41:20


38. vers

És megáldá őket és igen megszaporodának, és barmaikat sem kevesbítette meg.
Jób 12:23


39. vers

De megkevesedtek és meggörnyedtek vala ínség, nyomorúság és keserűség miatt.


40. vers

Gyalázatot zúdított a fejedelmekre, és bujdostatta őket út nélkül való kietlenben.
Jób 12:21


41. vers

De felemelé a nyomorultat az ínségből, és hasonlóvá tette a nemzetségeket a juhnyájhoz.
Zsolt 113:7 Zsolt 113:9


42. vers

Látják az igazak és örvendeznek, és minden gonoszság megtartóztatja az ő száját.
Zsolt 34:3 Zsolt 34:4 Jób 5:16


43. vers

A bölcs, az eszébe veszi ezeket, és meggondolják az Úrnak kegyelmességét!
Zsolt 107:30 Zsolt 107:41A Szent Biblia könyvei