Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

104. zsoltár1. vers

Áldjad én lelkem az Urat! Uram én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra!
Zsolt 146:1


2. vers

A ki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot;
1Tim 6:16 Ésa 40:22


3. vers

A ki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az szekerévé, jár a szeleknek szárnyain;
Ésa 18:2


4. vers

A ki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá.


5. vers

Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké.
Zsolt 24:2


6. vers

Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak vala.
1Móz 1:9 1Móz 1:10 1Móz 7:19 1Móz 7:24


7. vers

Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának.
1Móz 1:9 1Móz 8:1 1Móz 8:3 Jób 37:4 Jób 37:5


8. vers

Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, a melyet fundáltál nékik.


9. vers

Határt vetettél, a melyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására.
Jób 38:20 Jób 38:21 Jer 50:22


10. vers

A ki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között;


11. vers

Megitassák a mezőnek minden állatát; a vadszamarak is megoltsák szomjúságukat.


12. vers

Mellettök lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak.


13. vers

A ki megöntözi a hegyeket az ő palotájából; a te munkáidnak gyümölcséből megelégíttetik a föld.
Jób 38:26 Jób 38:27


14. vers

A ki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből,


15. vers

És bort, a mely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orczát az olajnál; és kenyeret, a mely megerősíti a halandónak szívét.
Péld 31:6 Péld 31:7 2Sám 14:2


16. vers

Megelégíttetnek az Úrnak fái, a Libánonnak czédrusai, a melyeket plántált;


17. vers

A melyeken madarak fészkelnek: az eszterág, a melynek a cziprusok a háza.


18. vers

A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke.
Péld 30:24 Péld 30:26


19. vers

Teremtett holdat ünnepeknek mutatására; a napot, a mely lenyugovását tudja.
1Móz 1:14 1Móz 1:16


20. vers

Szerzett setétséget, hogy éjszaka legyen, a melyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai;


21. vers

Az oroszlánkölykök, a melyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelöket.
Ésa 31:4


22. vers

Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek;


23. vers

Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estvéig.


24. vers

Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.
Ésa 6:3


25. vers

Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók; apró állatok nagyokkal együtt.


26. vers

Amott gályák járnak s czethal, a melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne.
Jób 25:13 Jób 41:12 Jób 41:33


27. vers

Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben.
Zsolt 145:15


28. vers

Adsz nékik és ők takarnak; megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal.


29. vers

Elfordítod orczádat, megháborodnak; elveszed a lelköket, kimulnak és porrá lesznek újra.
Jób 34:14 Jób 34:15


30. vers

Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.


31. vers

Legyen az Úrnak dicsőség örökké; örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben;
Zsolt 104:24


32. vers

A ki, ha rátekint e földre, megrendül az; megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok.
2Móz 19:18 Zsolt 18:8


33. vers

Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, a míg vagyok!


34. vers

Legyen kedves néki az én rebegésem; örvendezem én az Úrban;


35. vers

Veszszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé! Áldjad én lelkem az Urat; dicsérjétek az Urat!A Szent Biblia könyvei