Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

55. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása.


2. vers

Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől;


3. vers

Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve bolyongok és jajgatok!


4. vers

Az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért: mert hazugságot hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem.
1Sám 24:10 1Sám 24:13 Zsolt 35:11


5. vers

Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem.


6. vers

Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.
2Sám 21:11 2Sám 21:23 2Sám 13:26 2Sám 15:14


7. vers

Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám.


8. vers

Ímé, messze elmennék és a pusztában lakoznám. Szela.


9. vers

Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e forgószélből.


10. vers

Rontsd meg Uram, és oszlasd meg az ő nyelvöket; mert erőszakot és háborgást látok a városban.


11. vers

Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van abban.


12. vers

Veszedelem van bensejében; s nem távozik annak teréről a zsarnokság és csalárdság.


13. vers

Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném; nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől:


14. vers

Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm,
2Sám 15:31 2Sám 16:23


15. vers

A kik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben.


16. vers

A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben.


17. vers

Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.


18. vers

Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.
2Sám 15:25 2Sám 15:26


19. vers

Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.


20. vers

Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől fogva trónol, Szela), a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent.
2Sám 16:22


21. vers

Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre; megszegte az ő szövetségét.


22. vers

A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok.


23. vers

Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.


24. vers

Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom.
Zsolt 37:35 Zsolt 37:36 Jób 15:32 Jób 15:33A Szent Biblia könyvei