Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

78. zsoltár1. vers

Aszáf tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.


2. vers

Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből.
Zsolt 49:5 Mát 13:35


3. vers

A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk,
5Móz 4:9


4. vers

Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett.
Zsolt 145:4 Zsolt 145:5


5. vers

Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat;
5Móz 4:9


6. vers

Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak;


7. vers

Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
1Móz 18:17 1Móz 18:19


8. vers

Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.
2Móz 32:9


9. vers

Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján;


10. vers

Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében;


11. vers

Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, a melyeket mutatott nékik.


12. vers

Apáik előtt csodát mívelt Égyiptom földjén, a Czoán mezején.
2Móz 7:10 2Móz 8:24


13. vers

Ketté választotta a tengert s átvitte őket; és felállította a vizeket fal gyanánt.
2Móz 14:21 2Móz 14:22 2Móz 15:8


14. vers

Vezette őket nappal felhőben, és egész éjen át tűznek világosságában.


15. vers

Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bőségesen, akárcsak a mélységes vizekből.


16. vers

Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett:
2Móz 17:6


17. vers

Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában;
2Móz 17:7


18. vers

És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén az ő kivánságuk szerint.


19. vers

És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában?


20. vers

Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajjon tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének?
2Móz 17:6


21. vers

Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izráel ellen;


22. vers

Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében,


23. vers

És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta.


24. vers

És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik.
2Móz 16:14 2Móz 16:15


25. vers

Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget,


26. vers

Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet;


27. vers

És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye.


28. vers

És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz köröskörül.


29. vers

Evének azért és igen megelégedének, és a mit kivántak, azt hozá nékik.


30. vers

Még fel sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala:


31. vers

Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és főbbjeik közül sokakat megöle, és Izráelnek ifjait levágá;


32. vers

Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.


33. vers

Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben.


34. vers

Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék.


35. vers

És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten az ő megváltójok;


36. vers

És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki.


37. vers

De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez;


38. vers

Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.


39. vers

Azért eszébe vevé, hogy test ők, és olyanok, mint az ellebbenő szél, a mely nem tér vissza.
1Móz 6:3


40. vers

Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben?!


41. vers

És újra kísértették az Istent, és ingerelték Izráel szentjét.


42. vers

Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól;


43. vers

Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Czoán mezején.


44. vers

És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat.


45. vers

Legyeket bocsáta reájok, a melyek emészték őket, és békát, a mely pusztítá őket.
1Móz 8:6


46. vers

Odaadta termésöket a szöcskének, s munkájuk gyümölcsét a sáskának.


47. vers

Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s figefáikat kőesővel.


48. vers

Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek.


49. vers

Rájok bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a gonosz angyalok seregét.


50. vers

Utat tört haragjának, s nem tartotta meg a haláltól lelköket, és életöket döghalálnak veté.


51. vers

És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban.


52. vers

Elindítá mint juhokat, az ő népét, s vezeté őket, mint nyájat a pusztában.


53. vers

És vezeté őket biztonságban, és nem félének, ellenségeiket pedig elborítá a tenger.


54. vers

És bevivé őket az ő szent határába, arra a hegyre, a melyet szerzett az ő jobbkezével.
2Móz 3:1 2Móz 3:12


55. vers

És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel; és letelepíté azok sátoraiban az Izráel törzseit.
4Móz 26:1 4Móz 26:53 Józs 13:7


56. vers

De megkisérték és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizék meg bizonyságait;


57. vers

Elfordulának ugyanis és hűtlenek levének, mint apáik; visszafelé fordulának, mint a csalfa kézív.
Ésa 1:4 Hós 7:16


58. vers

Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal.
1Kir 14:23


59. vers

Meghallá ezt Isten és felgerjede; és az Izráelt felette megútálá.


60. vers

És elveté magától Silói hajlékát, a sátort, a melyben lakott vala az emberek között;


61. vers

Sőt fogságba viteté erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe.
1Sám 4:10 1Sám 4:11


62. vers

És fegyver alá rekeszté az ő népét; és az ő öröksége ellen felgerjede.


63. vers

Ifjait tűz emészté meg, és szüzei nem énekeltettek meg.


64. vers

Papjai fegyver miatt hullottak el, és özvegyei nem végezheték a siratást.
1Sám 4:17


65. vers

Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból; mint hős, a ki bortól vigadoz;


66. vers

És visszaveré ellenségeit; s örök gyalázatot vete reájok.


67. vers

Azután megútálá a József sátorát, és nem választá Efraim törzsét;


68. vers

Hanem a Júda törzsét választá; A Sion hegyét, a melyet szeret.
Zsolt 132:13 Zsolt 132:14


69. vers

És megépíté szent helyét, mint egy magas várat; mint a földet, a melyet örök időre fundált.
1Kir 7:1 1Kir 7:38


70. vers

És kiválasztá Dávidot, az ő szolgáját, és elhozá őt a juhok aklaiból.
1Sám 16:1 1Sám 16:11 1Sám 16:13


71. vers

A szoptatós juhok mellől hozá el őt, hogy legeltesse Jákóbot, az ő népét, és Izráelt, az ő örökségét.
2Sám 7:8


72. vers

És legelteté őket szívének tökéletessége szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel.
2Sám 8:15A Szent Biblia könyvei