Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

32. zsoltár1. vers

Dávid tanítása. Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
Róm 2:6 Róm 2:7


2. vers

Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.
Jel 14:1 Jel 14:5


3. vers

Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt.
Zsolt 31:11


4. vers

Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Szela.


5. vers

Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.
Zsolt 51:6 Jób 31:33 Péld 28:13 1Ján 1:9


6. vers

Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok el ő hozzá.
Ésa 49:8


7. vers

Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela.
Zsolt 9:10 Zsolt 18:1


8. vers

Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.
Zsolt 25:12


9. vers

Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, a melyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád.
Zsolt 49:21 Ésa 1:3 Préd 3:19


10. vers

Sok bánata van a gonosznak, de a ki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül.
Péld 13:21 Ésa 40:31


11. vers

Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti egyeneslelkűek!
Zsolt 33:1 Zsolt 33:5 Luk 1:46 Luk 1:49A Szent Biblia könyvei