Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

69. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek a sósannimra; Dávidé.


2. vers

Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak.
Zsolt 40:3


3. vers

Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem.
Zsolt 42:8


4. vers

Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom; szemeim elbágyadtak, várván Istenemet.
Zsolt 22:3 Jób 17:6


5. vers

Többen vannak fejem hajszálainál, a kik ok nélkül gyűlölnek engem; hatalmasok a vesztemre törők, a kik ellenségeim alap nélkül; a mit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem!


6. vers

Oh Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak te előtted:


7. vers

Ne szégyenüljenek meg miattam, a kik te benned remélnek, Uram, Seregeknek Ura! Ne pironkodjanak miattam, a kik téged keresnek, oh Izráelnek Istene!
Zsolt 40:17


8. vers

Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orczámat.


9. vers

Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynyé.
Jób 19:13 Jób 19:17


10. vers

Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám.
Zsolt 119:139 Ján 7:17 Róm 15:3


11. vers

Ha sírok és bőjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik.


12. vers

Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok nékik.


13. vers

A kapuban ülők rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek.


14. vers

Én pedig néked könyörgök, oh Uram; jókedvednek idején, oh Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel.
Ésa 49:8


15. vers

Ments ki engem az iszapból, hogy el ne sülyedjek; hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből;
Zsolt 18:17 Zsolt 18:18


16. vers

Hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem!


17. vers

Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám;


18. vers

És ne rejtsd el orczádat a te szolgádtól; mert szorongattatom nagyon: siess, hallgass meg engem!
Zsolt 102:3


19. vers

Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt; az én ellenségeimért szabadíts meg engem.
Zsolt 22:12


20. vers

Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat; jól ismered minden szorongatómat.
Zsolt 35:21 Zsolt 41:6 Zsolt 41:9 Zsolt 42:11


21. vers

A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem; várok vala részvétre, de hiába; vigasztalókra, de nem találék.


22. vers

Sőt ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban eczettel itatnak vala engem.
Mát 27:34


23. vers

Legyen az ő asztalok előttök tőrré, és a bátorságosoknak hálóvá.
Róm 11:19


24. vers

Setétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak; és az ő derekukat tedd mindenkorra roskataggá.


25. vers

Öntsd ki a te haragodat reájok, és a te haragodnak búsulása érje utól őket.


26. vers

Legyen az ő palotájok puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos;
Csel 1:20


27. vers

Mert a kit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sujtottak fájdalmát szólják meg.
Zsolt 109:15 Zsolt 109:16


28. vers

Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el.


29. vers

Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak.
Zsolt 109:15


30. vers

Engem pedig, a ki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, oh Isten, a te segedelmed!


31. vers

Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.


32. vers

És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasadt körmű tuloknál.
Zsolt 51:18 Zsolt 51:19


33. vers

Látják ezt majd a szenvedők és örülnek; ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek!
Zsolt 22:27 Zsolt 70:5


34. vers

Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg.


35. vers

Dicsérjék őt az egek és a föld; a tengerek és a mi csak mozog azokban!
Zsolt 148:1 Ésa 49:13


36. vers

Mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait; és ott lakoznak majd és bírni fogják azt.
Zsolt 51:20


37. vers

És az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, a kik szeretik az ő nevét.A Szent Biblia könyvei