Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

105. zsoltár1. vers

Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
Zsolt 47:2 Zsolt 47:4 1Krón 16:8 1Krón 16:10


2. vers

Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.


3. vers

Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat.
Zsolt 33:1 Zsolt 33:2 Zsolt 89:17


4. vers

Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen.
Zsolt 27:8 Zsolt 27:9


5. vers

Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
Zsolt 78:3 Zsolt 78:6 Zsolt 78:13 Zsolt 78:27


6. vers

Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai!
Malak 1:2 Malak 1:3


7. vers

Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete.


8. vers

Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen;


9. vers

A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről.
1Móz 17:2 1Móz 26:3


10. vers

És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül,
1Móz 28:13 1Móz 28:15


11. vers

Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül.
1Móz 13:15


12. vers

Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és mintegy zsellérek abban,


13. vers

És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez:
1Móz 12:13 1Móz 20:26


14. vers

Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, mondván:
1Móz 20:3 1Móz 20:7 1Krón 16:22


15. vers

Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!


16. vers

Mikor éhséget idéze elő a földön; és a kenyérnek minden botját eltöré,
1Móz 42:2


17. vers

Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el;
1Móz 27:28 1Móz 39:20 1Móz 45:7


18. vers

A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala,


19. vers

Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt.


20. vers

Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt;
1Móz 41:14


21. vers

Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán;
1Móz 41:40


22. vers

Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.


23. vers

És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.
1Móz 46:6


24. vers

És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.
2Móz 1:7 2Móz 1:10


25. vers

Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, és álnokul cselekedjenek az ő szolgáival.
2Móz 1:10 2Móz 1:16


26. vers

Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala.
2Móz 3:10


27. vers

Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén.
2Móz 7:9


28. vers

Sötétséget bocsátott és elsötétítette azt, és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek.
2Móz 10:21 2Móz 10:23


29. vers

Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat.
2Móz 7:20


30. vers

Földjük békáktól hemzsege, még a királyuk termeiben is.
2Móz 8:3 2Móz 8:6


31. vers

Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon.


32. vers

Adott nékik eső gyanánt jégesőt, és lángoló tüzet a földjökre.
2Móz 9:23


33. vers

És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit.


34. vers

Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár.
2Móz 10:13


35. vers

És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté.


36. vers

És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét.
2Móz 12:29


37. vers

És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.
2Móz 12:35


38. vers

Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket.
2Móz 12:31 2Móz 12:33


39. vers

Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel.
2Móz 13:21


40. vers

Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket.
2Móz 16:13


41. vers

Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.
Zsolt 78:15


42. vers

Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a melyet tőn Ábrahámnak, az ő szolgájának.
1Móz 15:14 1Móz 15:16


43. vers

Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vígasággal.
2Móz 14:8


44. vers

És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét.
5Móz 6:10 5Móz 6:11


45. vers

Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!
5Móz 6:12 5Móz 6:18A Szent Biblia könyvei