Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

68. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára, éneke.


2. vers

Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői.
4Móz 10:35


3. vers

A mint a füst elszéled, úgy széleszted el őket; a mint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől;
Zsolt 58:8 Zsolt 58:9


4. vers

Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel.
Zsolt 5:12 Zsolt 33:1


5. vers

Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; csináljatok útat annak, a ki jön a pusztákon át, a kinek Jah a neve, és örüljetek előtte.


6. vers

Árváknak atyja, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentséges hajlékában.
Zsolt 146:9


7. vers

Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.
1Sám 2:5


8. vers

Oh Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél: Szela.
2Móz 40:36 2Móz 40:38


9. vers

A föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sinai hegy is az Isten előtt, az Izráel Istene előtt.
Zsolt 114:4 Zsolt 114:7 2Móz 19:16 2Móz 19:18


10. vers

Bő záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala.


11. vers

Benne tanyázott a te gyülekezeted: te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh Isten!


12. vers

Az Úr ad vala szólniok az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának.
2Móz 15:1 2Móz 15:21 Bir 5:1 Bir 5:31


13. vers

A seregek királyai futnak, futnak: s a házi asszony zsákmányt osztogat.


14. vers

Ha cserények között hevertek is: olyanok lesztek, mint a galambnak szárnyai, a melyeket ezüst borít, vagy mint vitorla-tollai, a melyek színarany fényűek.


15. vers

Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, mintha hó esett volna a Salmonon.
Bir 9:48


16. vers

Isten hegye a Básán hegye; sok halmú hegy a Básán hegye;


17. vers

Mit kevélykedtek ti sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten lakóhelyéül; bizony ezen lakozik az Úr mindörökké!
Zsolt 87:1 Zsolt 87:2 Zsolt 132:13 Zsolt 132:14


18. vers

Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sinai hegyen az ő szent hajlékában.
2Móz 19:18 2Móz 40:34 2Móz 40:35


19. vers

Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütők is ide jönnek lakni, oh Uram Isten!
Eféz 4:8 Kol 2:14 Kol 2:15


20. vers

Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.


21. vers

Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, a ki megszabadít a haláltól.


22. vers

Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járónak üstökös koponyáját.
Zsolt 110:6


23. vers

Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak,


24. vers

Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék.


25. vers

Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe.
2Móz 25:17 2Móz 25:22


26. vers

Elől mennek vala az éneklők, utánok a húrpengetők, középen a doboló leányok.
2Sám 6:15 2Sám 6:16


27. vers

A gyülekezetben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel magvából valók!


28. vers

Ott a kis Benjámin, a ki uralkodik rajtok, a Júda fejedelmei és az ő gyülekezetök; a Zebulon fejedelmei és a Nafthali fejedelmei.
2Sám 6:1 2Sám 6:2


29. vers

Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, a mit számunkra készítettél!


30. vers

A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked ajándékokat.
Zsolt 72:10 2Krón 32:23


31. vers

Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek tulkaival egybe, a kik ezüst-rudakkal terpeszkednek; szórd szét a népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek.


32. vers

Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból; Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit Istenhez.
Ésa 19:21 Sof 3:10


33. vers

E földnek országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! Szela.
Zsolt 67:4 Zsolt 67:6


34. vers

A ki kezdettől fogva az egek egein ül; ímé, onnét szól nagy kemény szóval.
Zsolt 115:3 Csel 7:49


35. vers

Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van.


36. vers

Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!
Zsolt 60:11 Zsolt 60:12 Zsolt 60:14A Szent Biblia könyvei