Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

25. zsoltár1. vers

Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet!


2. vers

Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.
Zsolt 22:5 Zsolt 22:6 Zsolt 13:4 Zsolt 13:5


3. vers

Senki se szégyenüljön meg, a ki téged vár; szégyenüljenek meg, a kik ok nélkül elpártolnak tőled.
Ésa 28:16 Róm 10:11


4. vers

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Zsolt 5:9 Zsolt 27:11


5. vers

Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minennap várlak téged.
Zsolt 18:3


6. vers

Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.
Zsolt 103:17 Zsolt 106:1


7. vers

Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!
Jób 13:26


8. vers

Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.


9. vers

Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.
Jób 36:22


10. vers

Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.
5Móz 28:1 5Móz 28:14


11. vers

A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az.
Ésa 43:25


12. vers

Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, a melyet válaszszon.
Zsolt 32:8


13. vers

Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet.
Zsolt 36:9


14. vers

Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket.
Péld 3:32


15. vers

Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat.
Zsolt 18:24


16. vers

Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.


17. vers

Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem.


18. vers

Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg minden bűnömet.
Zsolt 19:13


19. vers

Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem.
Zsolt 69:5


20. vers

Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.


21. vers

Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak.
Zsolt 18:21 Zsolt 18:24


22. vers

Mentsd ki, Isten, Izráelt minden bajából.
Zsolt 130:8A Szent Biblia könyvei