Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.
Mát 7:2 Ján 8:7 Róm 14:10


2. vers

Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, a kik ilyeneket cselekesznek.


3. vers

Vagy azt gondolod, óh ember, a ki megítéled azokat, a kik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét?


4. vers

Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?
2Pét 3:9 2Pét 3:15


5. vers

De a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára.


6. vers

A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint:
Jób 34:11 Jób 34:12 Zsolt 62:13 Mát 16:27 2Kor 5:10


7. vers

Azoknak, a kik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel;
Mát 25:34 Mát 25:40


8. vers

Azoknak pedig, a kik versengők és a kik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.
2Thess 1:8 2Thess 1:10


9. vers

Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek;


10. vers

Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek:


11. vers

Mert nincsen Isten előtt személyválogatás.
5Móz 10:17


12. vers

Mert a kik törvény nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek is el: és a kik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg,


13. vers

(Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik.
Mát 7:21


14. vers

Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényök nem lévén önmagoknak törvényök:


15. vers

Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretök és gondolataik, a melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.)


16. vers

Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus által.
Mát 25:31 Mát 25:46


17. vers

Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel.


18. vers

És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, a melyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál;
Mik 6:8 Fil 1:10


19. vers

És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága,
Mát 15:14


20. vers

A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját.


21. vers

A ki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? a ki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é?
Zsolt 50:16 Zsolt 50:21 Mát 23:3 Mát 23:4


22. vers

A ki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-é? a ki útálod a bálványokat, szentségtörő vagy-é?


23. vers

Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é?


24. vers

Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva.
Ésa 52:5


25. vers

Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett.


26. vers

Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdoníttatik-é néki?


27. vers

És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, a ki a betű és körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy.
2Kor 3:6


28. vers

Mert nem az a zsidó, a ki külsőképen az; sem nem az a körülmetélés, a mi a testen külsőképen van:
Eféz 2:11


29. vers

Hanem az a zsidó, a ki belsőképen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; a melynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van.
5Móz 10:16 5Móz 30:6 Kol 2:11


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei