Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.
1Kor 1:17 2Pét 1:16


2. vers

Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.
Gal 6:14 1Kor 1:23


3. vers

És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.
Csel 18:1 Csel 18:9 Csel 18:3


4. vers

És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
1Kor 1:17


5. vers

Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.
Eféz 1:17 Eféz 1:19 1Thess 1:5 2Kor 4:7


6. vers

Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;


7. vers

Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
Zsolt 51:8 Róm 16:24 Róm 16:25


8. vers

Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát.
Zsolt 24:8 Zsolt 24:9 Csel 3:15 Csel 3:17


9. vers

Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.
Ésa 64:4


10. vers

Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
Mát 13:11 Ján 14:26 1Ján 2:27


11. vers

Mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.


12. vers

Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.


13. vers

Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
1Kor 1:17 2Pét 1:16


14. vers

Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
Róm 8:7 1Kor 1:23


15. vers

A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
Péld 28:5


16. vers

Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
Róm 11:34 Fil 2:5 Mát 28:19 Mát 28:20


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei