Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

38. fejezet1. vers

Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz!


2. vers

És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak,


3. vers

És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy a mi jó előtted, azt műveltem! és sírt Ezékiás keservesen.
Nehem 13:14 Zsolt 106:4


4. vers

És lőn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván:


5. vers

Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.


6. vers

És az assiriai király kezéből megszabadítlak téged és e várost; megoltalmazom e várost!


7. vers

Ez legyen jel néked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, a mit mondott:


8. vers

Ímé, visszatérítem az árnyékot, azokon a fokokon, a melyeken az Akház napóráján a nap már átvonult, tíz fokkal; és visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, a melyeken már átvonult.


9. vers

Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett, és betegségéből fölgyógyult.


10. vers

Én azt mondám: hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől!


11. vers

Mondám: nem látom az Urat, az Urat az élők földében, nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt.
Zsolt 27:13 Zsolt 52:7 Zsolt 116:9 Jób 28:3


12. vers

Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka! Összehajtám, mint a takács, életemet; hiszen levágott a fonalról engem; reggeltől estig végzesz velem!
Jób 7:6 Jób 9:25 1Móz 47:9 2Kor 5:4 2Pét 1:12 2Pét 1:13


13. vers

Reggelig nyugton vártam; mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat; reggeltől estig végzesz velem!


14. vers

Mint a fecske és a daru, sipogtam, nyögtem mint a galamb, szemeim a magasságba meredtek: Uram! erőszak rajtam, szabadíts meg!


15. vers

Mit mondjak? hogy szólott nékem és Ő azt meg is cselekedé! Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után!


16. vers

Oh Uram! ezek által él minden! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet!
Zsolt 104:27


17. vers

Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!
Zsolt 109:14 Zsolt 109:15 Jer 16:17 Zsolt 90:8 Hós 7:2


18. vers

Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!
Zsolt 6:6 Zsolt 30:10 Zsolt 88:11 Zsolt 88:12 Zsolt 88:13


19. vers

Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!
Zsolt 78:4


20. vers

Az Úr szabadított meg engemet; azért énekeljük énekimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában!


21. vers

Akkor mondá Ésaiás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meggyógyuljon.


22. vers

És mondá Ezékiás: Mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába?A Szent Biblia könyvei