Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Az apostolok cselekedetei

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Monda pedig a főpap: Vajjon így vannak-é hát ezek?


2. vers

Ő pedig monda: Férfiak, atyámfiai és atyák, halljátok meg! A dicsőségnek Istene megjelenék a mi atyánknak, Ábrahámnak, mikor Mezopotámiában vala, minekelőtte Háránban lakott,


3. vers

És monda néki: Eredj ki a te földedből és a te nemzetséged közül, és jer arra a földre, a melyet mutatok néked.
1Móz 12:1 1Móz 12:3


4. vers

Akkor kimenvén a Káldeusok földéből, lakozék Háránban: és onnét, minekutána megholt az ő atyja, kihozta őt e földre, a melyen ti most laktok:
1Móz 11:31 1Móz 11:32


5. vers

És nem adott néki abban örökséget csak egy lábnyomnyit is: és azt ígérte, hogy néki adja azt birtokul és az ő magvának ő utána, holott nem vala néki gyermeke.
1Móz 12:7 1Móz 13:15


6. vers

Szólt pedig az Isten akképen, hogy az ő magva zsellér lészen idegen földön, és szolgálat alá vetik azt, és nyomorgatják, négyszáz esztendeig.
1Móz 15:13 1Móz 15:16


7. vers

De azt a népet, melynek szolgálnak, én megítélem, monda az Isten: és ezek után kijőnek, és szolgálnak nékem e helyen.
1Móz 15:14


8. vers

És adta néki a körülmetélés szövetségét: és így nemzé Izsákot, és körülmetélé őt nyolczadnapon; és Izsák Jákóbot, és Jákób a +tizenkét pátriárkhát.
1Móz 17:9 1Móz 17:10 1Móz 21:2 1Móz 21:4 1Móz 25:21 1Móz 25:26 1Móz 29:31 1Móz 29:35 1Móz 30:5 1Móz 30:24


9. vers

A pátriárkhák pedig irígységből eladák Józsefet Égyiptomba; de Isten vele vala,
1Móz 37:4 1Móz 37:28


10. vers

És megszabadítá őt minden nyomorúságából, és ada néki kedvességet és bölcseséget a Faraó előtt, Égyiptom királya előtt, ki őt Égyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állatá.
1Móz 41:38 1Móz 41:44


11. vers

Következék pedig éhség Égyiptom és Kanaán egész földére, és nagy nyomorúság; és nem találnak vala eledelt a mi atyáink.


12. vers

Mikor pedig meghallotta Jákób, hogy Égyiptomban van gabona, elküldé először a mi atyáinkat.
1Móz 42:2 1Móz 42:3


13. vers

És második alkalommal fölismerék Józsefet testvérei, és a Faraó megtudá a József nemzetségét.
1Móz 45:1 1Móz 45:3


14. vers

És József elküldvén, magához hívatá az ő atyját, Jákóbot, és egész hetvenöt lélekből álló nemzetségét.
1Móz 46:27 2Móz 1:5 5Móz 10:22


15. vers

Leméne azért Jákób Égyiptomba, és maghala ő és a mi atyáink;
1Móz 46:5 1Móz 46:7 1Móz 49:33 2Móz 1:6


16. vers

És elvitetének Sikembe, és helyheztetének a sírba, melyet Ábrahám vett vala ezüstpénzen, Emmórnak, a Sikem atyjának fiaitól.
1Móz 23:16 1Móz 33:19 1Móz 50:13 Józs 24:32


17. vers

Mikor pedig elközelgetett az ígéretnek ideje, melyet Isten esküvel ígért Ábrahámnak, megnevekedék a nép és megsokasodék Égyiptomban,


18. vers

Mindaddig, mígnem más király támada, ki nem ismeri vala Józsefet.
2Móz 1:8 2Móz 1:22


19. vers

Ez a mi nemzetségünkkel álnokul bánva nyomorgatta a mi atyáinkat, hogy magzataikat kitétesse, hogy életben ne maradjanak.


20. vers

Akkor születék Mózes, és ékes vala az Isten előtt. Ez három hónapig atyja házában tartaték.
2Móz 2:2 Zsid 11:23


21. vers

Mikor pedig kitétetett, a Faraó leánya felvevé, és felnevelé őt a saját fia gyanánt.
2Móz 2:10


22. vers

És Mózes taníttaték az Égyiptombeliek minden bölcseségére; és hatalmas vala beszédben és cselekedetben.


23. vers

Mikor pedig negyvenéves kora betölt, eszébe jutott, hogy meglátogassa atyjafiait, az Izráel fiait.
2Móz 2:11 2Móz 2:12


24. vers

És mikor látta, hogy egyik bántalommal illettetik, megoltalmazá, és az égyiptomi embert megölvén, bosszút álla azért, a ki bosszúsággal illettetett.


25. vers

És azt gondolá, hogy az ő atyjafiai megértik, hogy az Isten az ő keze által ád nékik szabadulást; de azok nem értették meg.


26. vers

Másnap meg olyankor jelent meg köztük, mikor összevesztek, és inté őket békességre, mondván: Férfiak, testvérek vagytok ti; miért illetitek egymást bosszúsággal?
2Móz 2:13 2Móz 2:14


27. vers

De az, a ki felebarátját bántalmazta, elutasítá őt magától, mondván: Kicsoda tett téged fejedelemmé és bíróvá mi rajtunk?


28. vers

Csak nem akarsz engem is megölni, miképen megöléd tegnap az égyiptomit?


29. vers

E beszédre aztán Mózes elfuta és lőn jövevény a Midián földén, a hol két fia születék.
2Móz 2:15 2Móz 2:21 2Móz 2:22


30. vers

És negyven esztendő elteltével megjelenék néki a Sínai hegy pusztájában az Úrnak angyala csipkebokornak tüzes lángjában.
2Móz 3:1 2Móz 3:6


31. vers

Mózes pedig mikor meglátta, elcsodálkozék a látáson. Mikor pedig oda méne, hogy megszemlélje, lőn az Úrnak szava ő hozzá:


32. vers

Én vagyok a te atyáidnak Istene, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene, és Jákóbnak Istene. Mózes pedig megrémülvén, nem meré megnézni.
2Móz 3:6 2Móz 3:15 2Móz 3:16


33. vers

Az Úr pedig monda néki: Oldozd le sarudat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld.
Józs 5:15


34. vers

Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, mely Égyiptomban van, és az ő fohászkodásukat meghallgattam, és azért szállottam le, hogy őket megszabadítsam; most azért jőjj, elküldelek téged Égyiptomba.
2Móz 3:7 2Móz 3:10


35. vers

Ezt a Mózest, a kit megtagadának, mondván: Ki tett téged fejedelemmé és bíróvá? ezt az Isten fejedelmül és szabadítóul küldé angyal keze által, a ki megjelent néki a csipkebokorban.
Csel 7:27 2Móz 3:2 2Móz 3:10


36. vers

Ez hozta ki őket, csodákat és jeleket tévén Égyiptomnak földében és a Verestengeren és a pusztában negyven esztendeig.
2Móz 7:10 2Móz 7:12 2Móz 7:20 2Móz 14:21 2Móz 14:28 2Móz 15:25 2Móz 17:5 2Móz 17:6


37. vers

Ez ama Mózes, ki az Izráel fiainak ezt mondotta: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istentek, a ti atyátokfiai közül, mint engem: azt hallgassátok.
5Móz 18:15 5Móz 18:18


38. vers

Ez az, aki ott volt a gyülekezetben a pusztában a Sinai hegyen vele beszélő angyallal és a mi atyáinkkal: ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja;


39. vers

A kinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól, és szívökben Égyiptom felé fordulának,


40. vers

Ezt mondván Áronnak: Csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak: mert ez a Mózes, ki minket Égyiptom földéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele.
2Móz 32:1


41. vers

És borjúképet csinálának azokban a napokban, és áldozatot vivének a bálványnak, és gyönyörködének az ő kezeik csinálmányaiban.
2Móz 32:2 2Móz 32:6


42. vers

Az Isten pedig elfordula, és adá őket, hogy szolgáljanak az ég seregének; a mint meg van írva a próféták könyvében: Vajjon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok-é nékem negyven esztendeig a pusztában, Izráelnek háza?
Jer 19:13 Róm 1:25 Ámós 5:25 Ámós 5:27


43. vers

Sőt inkább hordoztátok a Molok sátorát, és a ti istenteknek, Remfánnak csillagát, a képeket, melyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok: elviszlek azért titeket Babilónon túl.
3Móz 18:21 3Móz 20:2 1Kir 11:7 2Kir 23:10


44. vers

A bizonyságnak sátora a mi atyáinknál volt a pusztában, a mint parancsolta az, a ki mondotta Mózesnek, hogy azt arra a mintára csinálja, melyet látott vala.
2Móz 25:40


45. vers

Melyet a mi atyáink átvévén, be is hoztak Józsuéval, mikor birodalmukba vették a pogányokat, kiket kiűzött az Isten a mi atyáink színe elől, mind a Dávidnak napjaiig;
Józs 3:13 Józs 3:15


46. vers

Ki kegyelmet talált az Isten előtt, és könyörgött, hogy hajlékot találhasson a Jákób Istenének.
1Sám 13:14 2Sám 7:2 1Krón 17:1 Zsolt 132:2 Zsolt 132:5


47. vers

Salamon építe pedig néki házat.
1Kir 6:1 2Krón 3:1


48. vers

De ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja:
1Kir 8:27 2Krón 6:18


49. vers

A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek nékem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye?
Ésa 66:1 Ésa 66:2


50. vers

Nem az én kezem csinálta-é mindezeket?


51. vers

Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképen.
5Móz 9:6 Ésa 63:10 Jer 6:10 Jer 9:26


52. vers

A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, a kik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek;
Mát 5:12 Luk 11:47 Luk 11:51 Csel 3:14 Csel 3:15


53. vers

Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg.
Csel 7:38 Gal 3:19 Zsid 2:2


54. vers

Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és fogaikat csikorgatják vala ő ellene.


55. vers

Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől,
Csel 6:3 Csel 6:5 Mát 26:64 Márk 14:62 Luk 22:69 Róm 8:34


56. vers

És monda: Ímé látom az egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani.


57. vers

Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egyakarattal reá rohanának;


58. vers

És kiűzvén a városon kívül, megkövezék: a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le.


59. vers

Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!
Zsolt 31:6 Luk 23:46


60. vers

Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.
Luk 23:34 Mát 5:44


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei