Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok.
Eféz 3:1 Fil 1:27 Fil 1:13 Kol 1:10 Gal 5:21 Gal 5:22


2. vers

Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
Gal 6:2 Mát 11:29 Kol 3:12 Róm 15:1 1Kor 13:4


3. vers

Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
Eféz 2:22 Fil 2:1 2Kor 13:13 Ján 17:21


4. vers

Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
Eféz 2:16 Eféz 2:18 Róm 12:5 1Kor 12:13 Kol 3:15


5. vers

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
1Kor 8:6


6. vers

Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.
1Kor 15:24 1Kor 15:28 Róm 8:9 Róm 8:15 Gal 3:26 Eféz 1:23 Eféz 2:22 Róm 11:36 1Kor 12:6


7. vers

Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
Róm 12:3 Róm 12:6


8. vers

Ezokáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.
Zsolt 68:19 Luk 1:78 1Kor 15:25 1Kor 15:26 Csel 2:33


9. vers

(Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire?
Ján 3:13 Fil 2:8 Fil 2:10 Mát 12:40


10. vers

A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.)
Eféz 4:8 Zsid 7:26 1Kor 15:28 Eféz 1:23


11. vers

És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
1Kor 12:28 Csel 11:27 Csel 11:28 Csel 21:8 Csel 20:28 Ján 21:15 1Pét 5:1 1Pét 5:2 1Tim 3:2


12. vers

A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:
Róm 12:5 Kol 1:24 2Kor 13:9


13. vers

Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
Eféz 3:19 Róm 3:22 Gal 2:16 Fil 3:9 Fil 3:10 1Kor 13:11 Róm 8:10


14. vers

Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;
1Kor 14:20 Zsid 13:9 Csel 20:29 Csel 20:30


15. vers

Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban;
Eféz 1:22 Eféz 3:18 1Kor 12:12 1Kor 12:27


16. vers

A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.
Róm 12:5 Kol 2:19


17. vers

Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában,
Eféz 2:3 Róm 1:21 1Pét 4:3 2Pét 2:18


18. vers

Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök;
Róm 8:2


19. vers

Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére.
Róm 1:24


20. vers

Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;


21. vers

Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:


22. vers

Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;
Eféz 2:1 Eféz 2:2 Róm 6:6 Róm 6:13 Róm 6:12 Róm 6:14 Gal 3:27 2Kor 11:3 Zsid 3:13


23. vers

Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,
Eféz 4:17 Róm 12:2 Róm 7:23 Gal 5:16 Gal 5:18


24. vers

És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
Eféz 4:22 Kol 3:10 1Móz 1:27


25. vers

Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.
Eféz 4:12 Eféz 4:16 Zak 8:16 Róm 12:5


26. vers

Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;
Mát 5:22 5Móz 24:13 5Móz 24:15


27. vers

Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.
Eféz 6:11 Eféz 6:13 1Pét 5:8 1Pét 5:9 Jak 4:7 2Kor 2:10 2Kor 2:11


28. vers

A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.
Csel 20:34


29. vers

Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.
Mát 12:36 Mát 12:37 Kol 3:16 Kol 3:17 2Tim 2:14


30. vers

És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
Eféz 1:13 Róm 5:5 Róm 8:16 Róm 8:23


31. vers

Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;
Mát 15:19 Kol 3:8 Kol 3:9


32. vers

Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.
Kol 3:12 Kol 3:13 Mát 6:12 Mát 6:14 Mát 6:15 Mát 18:21 Mát 18:35 2Kor 5:18 2Kor 5:19


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei