Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes második könyve a zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről

40. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


1. vers

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:


2. vers

Az első hónapban, a hónap első napján, állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát.


3. vers

És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel.


4. vers

Azután vidd be az asztalt, és hozd azt rendbe a reávalókkal. Vidd be a gyertyatartót is, és gyújtsd meg annak mécseit.
2Móz 26:35


5. vers

És helyheztesd a füstölő áldozat arany oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet a hajlék nyílására.
2Móz 26:36


6. vers

Azután helyheztesd az egészen égőáldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé.


7. vers

A mosdómedenczét pedig helyheztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet.


8. vers

Azután állítsd fel köröskörül a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet.
2Móz 27:16


9. vers

Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt a mi benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen.


10. vers

Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges.
2Móz 30:28


11. vers

A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt.


12. vers

Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel.


13. vers

És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom.


14. vers

Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe;


15. vers

És kend fel őket, a mint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben.


16. vers

És egészen úgy cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék.


17. vers

Lőn azért a második év első hónapjában, a hónap első napján, hogy felállíták a hajlékot.
4Móz 7:1


18. vers

Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak oszlopait.


19. vers

Azután kifeszíté a hajlékra a sátort, és a sátor takaróját is reá teríté felülről, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.


20. vers

És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet.


21. vers

Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.


22. vers

Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kivül.


23. vers

És rakott arra kenyereket sorban az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
2Móz 25:30


24. vers

És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenébe, a hajléknak déli oldalán.


25. vers

És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.


26. vers

Az arany oltárt pedig helyhezteté a gyülekezet sátorába a függöny elébe.


27. vers

És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.


28. vers

A hajlék nyílására a leplet is felvoná.


29. vers

Az egészen égőáldozat oltárát pedig helyhezteté a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé, és áldozék azon egészen égőáldozattal és ételáldozattal, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.


30. vers

A mosdómedenczét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra.


31. vers

És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat.


32. vers

Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.


33. vers

Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát.


34. vers

És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.


35. vers

És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.
4Móz 9:15 1Kir 8:10


36. vers

És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; így lőn egész utazásuk alatt.
4Móz 9:15 4Móz 9:23


37. vers

Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla.


38. vers

Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt.
4Móz 14:14 5Móz 1:33 Nehem 9:10 1Kor 10:1


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


A Szent Biblia könyvei