Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért kik Laodiczeában vannak, és mindazokért, a kik nem láttak engem személy szerint e testben;
Kol 4:12 Kol 4:16 Róm 15:30 Jel 3:14


2. vers

Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére,
Kol 1:26 Eféz 4:2 Fil 1:9


3. vers

A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
Kol 1:9 Péld 2:3 Péld 2:4


4. vers

Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel.
1Kor 2:4


5. vers

Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét.
1Kor 5:3 1Kor 14:40 Csel 16:5 1Pét 5:9


6. vers

Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne,
Kol 1:5 Kol 1:7 Fil 4:9 Gal 1:12 Eféz 4:20 Fil 2:11


7. vers

Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással.
Eféz 2:21 Eféz 2:22 1Kor 3:11


8. vers

Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való:
Kol 1:27 Kol 2:2 Kol 2:3 Kol 2:4 Kol 2:6 Kol 2:14 Kol 2:20 Kol 2:23 Gal 5:1 Eféz 5:6 Gal 1:12 2Thess 3:6 Gal 4:3 Gal 4:9 Zsid 5:12


9. vers

Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,
Kol 1:15 Kol 1:19 Ján 1:1 Fil 2:6 Fil 3:21


10. vers

És ti Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;
Ján 1:18 Róm 8:10 Róm 8:11 2Kor 3:17 2Kor 4:7 Eféz 3:19 Fil 2:10


11. vers

A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében;
Kol 1:13 Kol 1:22 Kol 2:15 Kol 2:17 Eféz 2:11 5Móz 10:16 Róm 2:28 Fil 3:3 Róm 7:22 2Kor 5:3 2Kor 5:4 Róm 7:5 Róm 7:14 Róm 7:6 Róm 7:23 Róm 7:25 Róm 8:3 Róm 8:13 Róm 6:11 Gal 5:16 Gal 5:17 Gal 5:24 Eféz 2:3 Kol 3:5


12. vers

Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból.
Kol 3:1 Róm 6:3 Róm 6:4 Róm 6:8 Eféz 2:5 Eféz 2:6 Eféz 1:9 Róm 4:17 Róm 4:26


13. vers

És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,
Kol 1:21 Kol 1:27 Kol 2:11 Kol 2:12 Eféz 2:1 Eféz 2:5 Eféz 2:6 1Kor 15:54 1Kor 15:57 Róm 6:23


14. vers

Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
5Móz 27:26 Gal 3:10 Gal 5:3 Róm 2:12 Róm 3:19 Eféz 2:15 Róm 10:4 Gal 3:13 1Pét 2:24


15. vers

Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.
Gal 3:19 Gal 4:3 Luk 11:21 Józs 5:13 Zsolt 68:18 Csel 7:53 Mát 12:29 Zsid 2:2 Róm 8:38 1Kor 8:5 2Pét 2:10 Júd 1:8


16. vers

Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:
Kol 2:4 Kol 2:8 Róm 14:2 Róm 14:3 Róm 14:5 Róm 14:6 Róm 14:17 3Móz 7:10 3Móz 10:9 4Móz 6:3 Jer 35:8


17. vers

Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.
Kol 9:10 Zsid 8:5 Zsid 10:1


18. vers

Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.
1Kor 9:24 1Kor 9:25 2Tim 4:8 Jak 1:12 1Pét 5:4 Róm 5:1 Róm 5:2 Róm 1:21 Róm 1:28 Róm 12:2 2Tim 3:8


19. vers

És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel.
Kol 2:10 Kol 1:18 Eféz 4:15 Eféz 4:16 Gal 5:4 1Kor 3:6 1Kor 3:7 1Kor 11:3 1Kor 12:6


20. vers

Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel:
Kol 3:1 Kol 3:2 Kol 2:8 Kol 2:11 Kol 2:12 Róm 6:6 Gal 1:4 Gal 6:14 Fil 3:20


21. vers

Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd.
Kol 2:16 Kol 2:23


22. vers

(A mik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint?
1Tim 4:3 Mát 15:9 Mát 15:17 1Kor 6:13 1Kor 7:23 Ésa 29:13 Ésa 29:14


23. vers

A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.
Kol 2:8 Kol 2:16 Kol 2:21 Kol 1:9 1Kor 1:22 Róm 12:1 Róm 12:2


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei