Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

119. zsoltár1. vers

Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.
Zsolt 1:1 Zsolt 1:3


2. vers

Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.


3. vers

És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak.


4. vers

Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük.
5Móz 26:16 5Móz 26:19


5. vers

Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére!


6. vers

Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!


7. vers

Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.


8. vers

A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!


9. vers

Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?


10. vers

Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!


11. vers

Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.


12. vers

Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.


13. vers

Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.


14. vers

Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.


15. vers

A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.


16. vers

Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.


17. vers

Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.


18. vers

Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.


19. vers

Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.


20. vers

Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt.


21. vers

Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, a kik elhajolnak parancsolataidtól.


22. vers

Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat!


23. vers

Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik.


24. vers

A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim.


25. vers

Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint.


26. vers

Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!


27. vers

Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!


28. vers

Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!


29. vers

A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!


30. vers

Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.


31. vers

Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!


32. vers

A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!


33. vers

Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.


34. vers

Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.


35. vers

Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.


36. vers

Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.


37. vers

Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.


38. vers

Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.


39. vers

Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid.


40. vers

Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.


41. vers

És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted,


42. vers

Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!


43. vers

És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!


44. vers

És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.


45. vers

És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.


46. vers

És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.


47. vers

És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.


48. vers

És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről.


49. vers

Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet adtál!


50. vers

Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.


51. vers

A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől.


52. vers

Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.


53. vers

Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet.


54. vers

Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.


55. vers

Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.


56. vers

Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.


57. vers

Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.


58. vers

Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!
Zsolt 123:3


59. vers

Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.


60. vers

Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.


61. vers

Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; de a te törvényedről el nem feledkezem.


62. vers

Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.


63. vers

Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják.


64. vers

A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!


65. vers

Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.


66. vers

Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.


67. vers

Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.


68. vers

Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre.


69. vers

A kevélyek hazugságot költöttek reám, de én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat.


70. vers

Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.
Zsolt 73:4 Zsolt 73:7


71. vers

Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.
Péld 20:30


72. vers

A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.
Zsolt 19:10 Zsolt 19:11


73. vers

A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.
Jób 10:9


74. vers

A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.


75. vers

Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem.
1Móz 18:25


76. vers

Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.


77. vers

Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.


78. vers

Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, holott én a te határozataidról gondolkodom.


79. vers

Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat!


80. vers

Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.


81. vers

Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.


82. vers

A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?


83. vers

Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem.


84. vers

Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?


85. vers

Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint élnek.


86. vers

Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!


87. vers

Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.


88. vers

A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.


89. vers

Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.


90. vers

Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
Préd 1:4


91. vers

A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.


92. vers

Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.
Jer 15:16


93. vers

Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.


94. vers

Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.


95. vers

Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonyságaidra figyelek.


96. vers

Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa.


97. vers

Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!


98. vers

Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.


99. vers

Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.


100. vers

Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.


101. vers

Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.


102. vers

Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.


103. vers

Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak!
Zsolt 19:11


104. vers

A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.


105. vers

Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.


106. vers

Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.
Nehem 10:29


107. vers

Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.


108. vers

Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.
Zsolt 19:15


109. vers

Lelkem mindig veszedelemben van, mindazonáltal a te törvényedről el nem feledkezem.


110. vers

Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem.
Zsolt 140:6


111. vers

A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.


112. vers

Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha és mindvégig.


113. vers

Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem.


114. vers

Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.


115. vers

Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait.


116. vers

Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.


117. vers

Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen.


118. vers

Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság.


119. vers

Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat.


120. vers

Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől.


121. vers

Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak!


122. vers

Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem.


123. vers

Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.


124. vers

Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem!


125. vers

Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!


126. vers

Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.


127. vers

Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.


128. vers

Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm.
Zsolt 26:5


129. vers

Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.


130. vers

A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.


131. vers

Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.


132. vers

Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin.


133. vers

Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!
Róm 6:12


134. vers

Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat!


135. vers

A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!
Zsolt 4:7


136. vers

Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet.


137. vers

Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.


138. vers

A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.


139. vers

Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim.
Zsolt 69:10


140. vers

Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
2Sám 22:31 Zsolt 12:7 Zsolt 18:31


141. vers

Kicsiny vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem.


142. vers

A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.


143. vers

Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem.


144. vers

A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek!


145. vers

Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.


146. vers

Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.


147. vers

Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
Zsolt 5:4 Zsolt 130:6


148. vers

Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.


149. vers

Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!


150. vers

Közelgetnek hozzám az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtől messze távoztak.


151. vers

Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.


152. vers

Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted.


153. vers

Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedről nem felejtkezem el!


154. vers

Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!


155. vers

Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te rendeléseiddel.


156. vers

Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem.


157. vers

Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, de nem térek el a te bizonyságaidtól.


158. vers

Láttam a hűteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják.


159. vers

Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!


160. vers

A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.


161. vers

A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem.


162. vers

Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált.


163. vers

A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem.


164. vers

Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.


165. vers

A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.
5Móz 28:1 5Móz 28:14


166. vers

Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem.


167. vers

Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.


168. vers

Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van előtted.


169. vers

Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.


170. vers

Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!
Zsolt 50:15


171. vers

Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.


172. vers

Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.


173. vers

Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!


174. vers

Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem.


175. vers

Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!


176. vers

Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!
Ésa 53:6A Szent Biblia könyvei