Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A János írása szerint való szent evangyéliom

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. vers

És ezek után Galileában jár vala Jézus; mert nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy azon igyekezének a Júdeabeliek, hogy őt megöljék.


2. vers

Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.
3Móz 23:24


3. vers

Mondának azért néki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, a melyeket cselekszel.


4. vers

Mert senki sem cselekszik titkon semmit, a ki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak.


5. vers

Mert az ő atyjafiai sem hivének benne.
Márk 3:21


6. vers

Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van.


7. vers

Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak.
Ján 15:18 Ján 3:19


8. vers

Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem tölt be.
Ján 8:20


9. vers

Ezeket mondván pedig nékik, marada Galileában.


10. vers

A mint pedig felmenének az ő atyjafiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mintegy titkon.


11. vers

A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen, és mondának: Hol van ő?
Ján 11:56


12. vers

És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember; mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek hitetője.
Ján 9:16 Ján 10:19


13. vers

Mindamellett senki sem beszélt vala nyiltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt.
Ján 9:22 Ján 12:42 Ján 19:38


14. vers

Már-már az ünnep közepén azonban felméne Jézus a templomba, és tanít vala.


15. vers

És csodálkozának a zsidók, mondván: Mimódon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?!


16. vers

Felele nékik Jézus és monda: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, a ki küldött engem.
Ján 8:28 Ján 8:42 Ján 12:49 Ján 14:10 Ján 14:24


17. vers

Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok?


18. vers

A ki magától szól, a maga dicsőségét keresi; a ki pedig annak dicsőségét keresi, a ki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság.


19. vers

Nem Mózes adta-é néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni?
2Móz 20:1 2Móz 20:13


20. vers

Felele a sokaság és monda: Ördög van benned. Ki akar téged megölni?
Ján 8:48 Ján 10:20


21. vers

Felele Jézus és monda nékik: Egy dolgot cselekvém, és mindnyájan csodáljátok.
Ján 5:8


22. vers

Azért Mózes adta néktek a körülmetélkedést (nem mintha Mózestől való volna, hanem az atyáktól): és szombaton körülmetélitek az embert.
1Móz 17:10 3Móz 12:3


23. vers

Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon; én rám haragusztok-é, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton?


24. vers

Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!
5Móz 1:17


25. vers

Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül: Nem ez-é az, a kit meg akarnak ölni?


26. vers

És ímé nyiltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus?


27. vers

De jól tudjuk, honnan való ez; mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja, honnan való.
Mát 13:55 Márk 6:3 Luk 4:22


28. vers

Kiálta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván: Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok; és én magamtól nem jöttem, de igaz az, a ki engem elküldött, a kit ti nem ismertek.
Ján 8:42 Ján 8:26 Róm 3:4


29. vers

Én azonban ismerem őt, mert ő tőle vagyok, és ő küldött engem.
Ján 10:15 Mát 11:27


30. vers

Akarják vala azért őt megfogni; de senki sem veté reá a kezét, mert nem jött még el az ő órája.
Ján 7:6


31. vers

A sokaság közül pedig sokan hivének ő benne; és azt mondják vala, hogy: A Krisztus mikor eljő, tehet-é majd több csodát azoknál, a melyeket ez tett?


32. vers

Meghallák a farizeusok, a mint a sokaság ezeket suttogja vala felőle; és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt.


33. vers

Monda azért nékik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, a ki elküldött engem.
Ján 13:33


34. vers

Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda.
Ján 8:21 Ján 13:33


35. vers

Mondának azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajjon a görögök közé szóródottakhoz akar-é menni, és a görögöket tanítani?


36. vers

Micsoda beszéd ez, a melyet monda: Kerestek majd engem, és nem találtok meg; és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda?


37. vers

Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék.
3Móz 23:36 Ésa 55:1


38. vers

A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
Ésa 58:11 Ján 4:12


39. vers

Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.
Ján 16:7 Jóel 2:28 Csel 2:17


40. vers

Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta.
Ján 6:14 Luk 7:16


41. vers

Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából jön el a Krisztus?
Ján 1:47


42. vers

Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid magvából, és Bethlehemből, ama városból jön el a Krisztus, a hol Dávid vala?
Mik 5:2 Mát 2:5


43. vers

Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban.
Ján 9:16 Ján 10:19


44. vers

Némelyek pedig közűlök akarják vala őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét.


45. vers

Elmenének azért a szolgák a főpaphoz és farizeusokhoz; és mondának azok ő nékik: Miért nem hoztátok el őt?


46. vers

Felelének a szolgák: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!
Mát 7:28


47. vers

Felelének azért nékik a farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-é hitetve?


48. vers

Vajjon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-é benne valaki?
Ján 12:42


49. vers

De ez a sokaság, a mely nem ismeri a törvényt, átkozott!


50. vers

Monda nékik Nikodémus, a ki éjjel ment vala ő hozzá, a ki egy vala azok közül:
Ján 3:1 Ján 19:39


51. vers

Vajjon a mi törvényünk kárhoztatja-é az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik?
5Móz 1:17 5Móz 17:4


52. vers

Felelének és mondának néki: Vajjon te is Galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta.


53. vers

És mindnyájan haza menének.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A Szent Biblia könyvei