Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét.


2. vers

Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint.
Kol 4:13 Csel 22:3


3. vers

Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.
Róm 9:30 Róm 9:31


4. vers

Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.
Gal 3:24 Ján 3:16 Ján 3:18


5. vers

Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy a ki azokat cselekeszi, él azok által.
3Móz 18:5 Ezék 20:11


6. vers

A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztus aláhozza;)
5Móz 30:12 5Móz 30:13


7. vers

Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.)


8. vers

De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk.
5Móz 30:14


9. vers

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
Mát 10:32


10. vers

Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
Zsolt 116:10


11. vers

Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.
Ésa 28:16 Zsolt 25:3


12. vers

Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják.
Csel 10:34 Csel 10:35


13. vers

Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
Jóel 2:32 Csel 2:21


14. vers

Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?


15. vers

Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat hirdetnek!
Ésa 52:7


16. vers

De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
Ésa 53:1


17. vers

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.


18. vers

De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök.
Zsolt 19:5


19. vers

De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket.
5Móz 32:21


20. vers

Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, a kik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, a kik felőlem nem kérdezősködtek.
Ésa 65:1


21. vers

Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez.
Ésa 65:2


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei