Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

28. fejezet1. vers

Jaj Efraim részegei kevély koronájának és dicsőséges ékessége hervadó virágának, mely a bortól megverettek kövér völgye fején van.
Ámós 6:1 Ámós 6:6 Hós 5:5


2. vers

Ímé, egy erős és hatalmas jő az Úrtól, mint jégfergeteg, veszedelmes szélvész, mint özönlő erős vizeknek áradása: földhöz veri kezével azt!
Zsolt 83:16 Ezék 20:33 Hós 13:15


3. vers

Lábbal tapodtatik meg Efraim részegeinek kevély koronája,
Siral 1:13 Siral 5:16 Zsolt 89:40


4. vers

És úgy jár dicsőséges ékességének hervadó virága, a mely a kövér völgynek fején van, mint a korai füge a gyümölcsszedés előtt, a melyet mihelyt valaki meglát, alig veszi kezébe, lenyeli.
Mik 7:1 Hós 9:10 Jer 24:2


5. vers

Ama napon a seregek Ura lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának;


6. vers

És ítéletnek lelke annak, a ki az ítélőszékben ül, és erősség azoknak, a kik visszanyomják a kapuig az ellenséget.
2Sám 11:23 2Kir 18:8


7. vers

De ezek is tántorognak a bor miatt, és szédülnek a részegítő italtól: pap és próféta tántorog részegítő ital miatt, a bor elnyelte őket, szédülnek a részegítő ital miatt, tántorognak a jövendőlátásban, és inognak az ítéletmondásban;


8. vers

Mert minden asztal telve undok okádással, úgy hogy hely sincs a nélkül.


9. vers

Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől elválasztottakkal-é?
Zsolt 8:3


10. vers

Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.


11. vers

Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez,
1Kor 14:21


12. vers

Ő, a ki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés! És nem akarták hallani!


13. vers

És lőn nékik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és hátra essenek és összetöressenek és tőrbe jussanak és megfogassanak!
Ésa 8:14 Ésa 8:15


14. vers

Ezért halljátok az Úrnak beszédét, csúfoló férfiak, a kik uralkodtok e népen, a mely Jeruzsálemben lakik.
Zsolt 1:1 Péld 9:7 Péld 9:8 Péld 13:1 Péld 14:6


15. vers

Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha jő, nem ér el minket; mert a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el!
Jób 21:14 Jer 2:31 Zsolt 12:3 Zsolt 12:5 Ésa 28:18


16. vers

Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, a ki benne hisz, az nem fut!
Zsolt 118:2 Ésa 8:14 Ésa 8:15 Mát 21:42 Róm 9:32


17. vers

És a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színlelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket.
Ésa 30:30 Ésa 32:19 Ésa 28:15


18. vers

És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll; az ostorozó áradat ha eljő, eltapod titeket,


19. vers

S a hányszor eljő, elragad titeket; mert minden reggel eljő, nappal és éjszaka; borzalom megértetni e tanítást;


20. vers

Mert rövid lesz az ágy, hogy benne kinyujtózhassék, és a takaró szűk lesz az elrejtőzéskor.


21. vers

Mert mint a Perázim hegyén, felkel az Úr, és mint Gibeon völgyében, megharagszik, hogy megtegye munkáját, a mely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát a mely hallatlan lesz.
Józs 10:11 Józs 10:12 2Sám 5:20 1Krón 14:11


22. vers

És most ne csúfolódjatok, hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek; mert elvégzett pusztítást hallottam az Úrtól, a seregek Urától, az egész föld felett.
Ésa 10:23 Siral 3:7


23. vers

Vegyétek füleitekbe és halljátok szavam', figyeljetek és hallgassátok beszédem'!


24. vers

Hát mindig szánt-é a szántó, hogy vessen, és barázdálja és boronálja-é földét?


25. vers

Nemde, mikor elegyengette színét, hint fekete köményt, és szór illatos köményt, s vet sorban búzát és árpát a kijelölt földbe, és tönkölyt a szélére?
2Móz 9:31 2Móz 9:32 Ezék 4:9


26. vers

Így szoktatá őt rendre és tanítá Istene.


27. vers

Mert nem cséplő szánkával csépelik a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapodják az illatos köményt; a fekete köményt bottal verik ki, és az illatost pálczával;
Bir 6:11 Ruth 2:17 Mik 4:13


28. vers

A búzát csépelik; de nem örökre csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti.


29. vers

Ez is a seregek Urától származott: Ő ád csodás tanácsot és nagyságos bölcseséget!
Jer 32:19A Szent Biblia könyvei