Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

40. fejezet1. vers

Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!


2. vers

Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért.


3. vers

Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
Mát 3:3


4. vers

Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává.


5. vers

És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.
Ésa 52:10 Luk 3:6


6. vers

Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!


7. vers

Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép.
Jób 14:1 Zsolt 95:5 Zsolt 95:6 Zsolt 103:15 1Pét 1:24 1Pét 1:25 Jak 1:10 Jak 1:11


8. vers

Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!


9. vers

Magas hegyre mej fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!


10. vers

Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.
Zak 9:9 Mát 21:5 Ésa 62:2


11. vers

Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
Ésa 66:12 Ezék 34:12 Ezék 34:16 Ján 10:11 1Móz 33:13 4Móz 11:12


12. vers

Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalá mérczébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe?
Jób 26:10 Jób 26:13 Jób 38:5 Jób 38:10 Péld 30:4


13. vers

Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa?
Róm 11:34 Jób 11:7 Jób 28:12 Jób 28:21 Jób 28:28 1Kor 2:16


14. vers

Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára?


15. vers

Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl!


16. vers

És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég az áldozatra.
Ésa 66:1 Zsolt 50:8


17. vers

Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalónak tartja.
Ésa 40:15 Dán 4:32 Jer 16:16


18. vers

És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek Ő róla?
Csel 17:29 Zsolt 89:7 Jer 51:15 Jer 51:19


19. vers

A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst lánczot reá;


20. vers

A ki szegény ily áldozatra, oly fát választ, a mely meg nem rothad; okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, a mely nem ingadoz.
Jer 10:3 Jer 10:5


21. vers

Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait?


22. vers

Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;
Zsolt 104:2 Zsolt 113:5 Zsolt 113:6 Zak 12:1


23. vers

Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld biráit hiábavalókká változtatja;
Jób 12:17 Jób 12:24 Dán 2:21


24. vers

Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájok fuvall, és kiszáradnak és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el:
Ésa 40:7 Ésa 40:8 Jób 8:16 Jób 8:18


25. vers

Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent.


26. vers

Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen.
1Móz 1:3 1Móz 1:18 Zsolt 147:4 Zsolt 147:5 Jób 38:31 Jób 38:37


27. vers

Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!
Ésa 27:8 Ésa 27:9 Ésa 49:14 Ésa 49:16 Jób 27:2


28. vers

Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
Zsolt 90:2 Róm 11:33 Róm 11:34


29. vers

Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
Zsolt 68:10 Mát 11:28


30. vers

Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;


31. vers

De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!
Zsolt 103:5 2Sám 1:23A Szent Biblia könyvei