Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

34. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

És szóla Elihu, és monda:


2. vers

Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket!


3. vers

Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.
Jób 12:11


4. vers

Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?


5. vers

Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.


6. vers

Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl talált hibám nélkül!
Jób 27:5 Jób 27:7


7. vers

Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet.


8. vers

És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár!
Jób 22:5 Jób 22:9 Jób 23:12


9. vers

Mert azt mondja: Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él.
Malak 3:14


10. vers

Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!
Jób 8:3


11. vers

Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.
Mát 16:27


12. vers

Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!


13. vers

Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?


14. vers

Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná:
Zsolt 104:29


15. vers

Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba.


16. vers

Ha tehát van eszed, halld meg ezt, és a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!


17. vers

Vajjon, a ki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é?
Jób 31:21 Jób 31:23 1Móz 18:25


18. vers

A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!


19. vers

A ki nem nézi a fejedelmek személyét és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő kezének munkája.
Jób 37:23 5Móz 10:17 Jób 31:15


20. vers

Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas is eltűnik kéz nélkül!
Jób 27:19 Jób 27:23


21. vers

Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.


22. vers

Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő;


23. vers

Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre!
1Móz 18:25


24. vers

Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe.


25. vers

Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak.


26. vers

Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, a hol látják.
Zsolt 28:5


27. vers

A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,


28. vers

Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja.
Jak 5:3 Jak 5:4


29. vers

Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt;
Róm 8:61


30. vers

Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek.


31. vers

Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;


32. vers

A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!


33. vers

Avagy te szerinted fizessen-é csak azért, mert ezt megveted, és hogy te szabd meg és nem én? Nos mit tudsz? Mondd!


34. vers

Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat:


35. vers

Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.


36. vers

Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek!


37. vers

Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei