Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

89. zsoltár1. vers

Az Ezrahita Ethán tanítása.
1Kir 4:31 1Krón 15:19


2. vers

Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!


3. vers

Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, mondván:


4. vers

Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak:
2Sám 7:11 2Sám 7:16 2Sám 23:5


5. vers

Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.


6. vers

És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében.
Zsolt 19:2


7. vers

Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s ki olyan, mint az Úr, az istenek fiai között?
2Móz 15:11 Zsolt 86:8


8. vers

Igen rettenetes Isten ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, a kik körülte vannak.
Dán 7:10


9. vers

Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged.
Zsolt 89:4 Zsolt 89:35


10. vers

Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat.
Jób 9:8


11. vers

Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erős karoddal elszélesztetted ellenségeidet.


12. vers

Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad.
Zsolt 24:1 Zsolt 24:2 Zsolt 50:12


13. vers

Az északot és a délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek.
Jób 9:3


14. vers

A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos.


15. vers

Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.
Zsolt 89:9 Zsolt 97:2


16. vers

Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
Ésa 2:5


17. vers

A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak.
Zsolt 105:3


18. vers

Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is.
Zsolt 75:11 Zsolt 132:17


19. vers

Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk.
Zsolt 84:10 Zsolt 84:12


20. vers

Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat;
2Sám 3:18 Zsolt 78:70 Zsolt 78:71 2Sám 7:8 2Sám 7:9


21. vers

Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt.
1Sám 13:14


22. vers

A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt.


23. vers

Nem nyomhatja őt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt;


24. vers

Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit.
Zsolt 18:1 Zsolt 18:51


25. vers

És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.
Zsolt 61:8 Zsolt 132:17 Zsolt 132:18


26. vers

És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre.
Zsolt 72:8 2Sám 8:12 2Sám 8:15 2Sám 10:19


27. vers

Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kősziklája!
Zsolt 18:2


28. vers

Én meg elsőszülöttemmé teszem őt és felebbvalóvá a föld királyainál.
Zsolt 2:7 2Sám 8:12 2Sám 10:19


29. vers

Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele.
2Sám 7:16 2Sám 23:5


30. vers

És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait.
2Sám 7:12 2Sám 7:16


31. vers

Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzésem szerint;


32. vers

Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat:


33. vers

Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat;


34. vers

De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.


35. vers

Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom.
Zsolt 89:4 Zsolt 89:9


36. vers

Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot?
Zsolt 89:4 Zsid 9:13 Zsid 9:17


37. vers

Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap.
2Sám 7:16 Luk 1:32 Luk 1:33


38. vers

Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela.


39. vers

De te mégis elvetetted és megútáltad őt, és megharagudtál a te felkentedre.
1Kir 9:2 1Kir 9:4 1Kir 9:9


40. vers

Felbontottad a te szolgáddal kötött szövetséget, földre tiportad az ő koronáját.
2Kir 21:11 2Kir 21:16 2Kir 25:8 2Kir 25:11


41. vers

Lerontottad az ő kőfalait mind; romokká tetted erősségeit.


42. vers

Zsákmányolták őt mind az úton járók; gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt.


43. vers

Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét.


44. vers

Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harczban.


45. vers

Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted.


46. vers

Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.


47. vers

Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, és ég a te haragod, mint a tűz?
Zsolt 79:5 Zsolt 77:8


48. vers

Emlékezzél meg rólam: mily rövid az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait!
Zsolt 90:9 Zsolt 90:10


49. vers

Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált s megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.
Zsid 9:27 Zsolt 49:11


50. vers

Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hűséges voltodra!
Zsolt 89:4 Zsolt 89:36


51. vers

Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek gyalázatját hordozom keblemben,


52. vers

A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit.


53. vers

Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.A Szent Biblia könyvei